• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

GIS och Kulturmiljö

WSP kan ta fram anpassade GIS-lösningar för samling, analys och visualisering av kulturmiljöer som underlättar beslutsprocesser och tillgängliggör information. Underlagen kan enkelt uppdateras och analyseras i förhållande till andra källmaterial i GIS-format, exempelvis rektifierade historiska kartor, strandlinjer, höjdkurvor eller naturinventeringar.

 

Många kulturmiljöunderlag som används idag finns inte digitaliserade, eller tillgängliga i GIS-format. Underlagen kan vara fullt användbara men behöver redigeras och kompletteras. WSP kan hjälpa till med att konvertera och uppdatera befintliga kulturmiljöunderlag till utvecklingsbara planeringsunderlag i GIS, exempelvis äldre byggnadsinventeringar eller kommunala kulturmiljöprogram. 

Vid behov kan WSP ordna ett s.k. ”tittskåp” där underlaget kan redovisas med aktuella underlagskartor. Underlaget kan även levereras som shapefil och infogas i ett befintligt kartunderlag.