• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Detaljplan för Korsvägen, Göteborg

Uppdraget innefattade projektriskhantering för tre alternativa utformningar till ny detaljplan för Korsvägen. Arbetet utfördes i seminarieform där uppdragsledning och konsultgrupp medverkade i flera riskseminarier. WSPs roll i uppdraget innebar att vara sammankallande och riskmoderator för mötesserien samt att dokumentera riskhanteringen. Vid riskseminarierna genomfördes riskinventering samt riskbedömning i form av kvalitativa skattningar av sannolikhet och konsekvens. Därtill utformades förslag till riskreducerande åtgärder där behov ansågs föreligga.