• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Fågelinventeringar vid vindkraftsetablering

WSP har haft ett uppdrag åt E.On Vind Sverige AB som innebar fältinventeringar och bedömningar av fågelförekomsten vid tre planerade vindkraftsparker.

 

Undersökningarna omfattade även ett stort eftersök om information kring rödlistade arter och andra tänkbara störningskänsliga fåglar.

I rapporterna redogjordes för samtliga fågelarter som påträffades vid inventeringarna med en särskild tonvikt på rödlistade arter. En redovisning gjordes av biotopen vid de planerade vindkraftsverken samt en bedömning av vindkraftverkens påverkan på fågelfaunan.