• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Farligt gods

Farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. T.ex. brandfarliga, frätande eller giftiga vätskor, gaser, explosiva föremål eller smittförande ämnen. Om en kemisk produkt är farligt gods framgår av säkerhetsdatabladet för produkten eller klassificeringsreglerna i ADR-S.

 

Regelverk

Transport av farligt gods regleras av lagen och förordningen om transport av farligt gods tillsammans med föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat. Lagen och förordningen om transport av farligt gods är gemensam och gäller för samtliga transportslag (väg, järnväg, sjö och luft).


Utbildningskrav

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha gått en så kallad 1.3-utbildning innan de påbörjar de arbetsuppgifter som rör farligt gods. Kravet berör bl.a. avsändare, lastare, transportörer, mottagare och lossare. Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur hantering av farligt gods kan ske på ett säkert och laglydigt sätt.

Utbildningens upplägg framgår i ADR-S MSBFS 2012:6 kapitel 1.3. För att ta hänsyn till ändrade bestämmelser ska utbildningen regelbundet kompletteras med uppdateringskurser.

Arbetsgivaren ska förvara dokumentation över utbildning som har erhållits och ska på begäran göra dokumentation tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet.


Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, behöver i vissa fall ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods av-sänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs.

Därutöver har säkerhetsrådgivaren särskilt ansvar för bl.a. olycksrapportering och att upprätta en årsrapport om verksamheten rörande farligt gods.

För att bli säkerhetsrådgivare måste man avlägga en examination hos MSB med godkänt resultat. Godkännandet gäller i 5 år. Verksamheter som är skyldiga att utse en eller flera säkerhetsrådgivare ska meddela MSB vem eller vilka de utser.

Välkommen att kontakta mig så kan vi tillsammans se hur Er verksamhet berörs av kraven.