• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Förbifart Stockholm - Personsäkerhet

Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse väster om Stockholm och är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt.

 

Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. De långa sträckorna i tunnlar gör att trafikanternas säkerhet är ett prioriterat område i projektet. WSP har sedan 2009 haft funktionsansvar på beställarsidan för området tunnelsäkerhet, d.v.s. trafikanters säkerhet i samband med olyckor och brand i tunnlarna. Detta har omfattat att ta fram den säkerhetsdokumentation som lagstiftningen kräver, samt byggstyrande handlingar inom området. Exempel på sådana handlingar är riskanalyser, säkerhetskoncept, säkerhetstekniska föreskrifter och utrymningssimuleringar.

På projekteringssidan ansvarar WSP Brand & Risk för riskhantering och brandprojektering för byggstyrande underlag. Arbetet avser i första hand personsäkerhet i tunnelsystemet vid händelse av brand eller olyckor som kan leda till explosion eller utsläpp av farliga ämnen.