• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Förstudie utredning om storskaliga översvämningsåtgärder i Norrköping

 

 

Figur 1 Projektioner av genomsnittlig havsnivåhöjning under det 21:a århundradet jämfört med havsnivån 1986-2005 (IPCC, 2013).

Med anledning av pågående planarbete i Norrköpings kommun har WSP i en förstudie utrett behov av storskaliga översvämningsåtgärder. I uppdraget ingick att utreda frågeställningar så som; Beskrivning av osäkerhetsfaktorer om klimatförändringarnas hastighet. Säkerhetsmarginaler som är rimliga utifrån en jämförelse med tre olika städer. Vilka tidsperspektiv som är rimliga. Vad skulle kostnaderna bli (ekonomiskt, ekologisk och socialt) av att en översvämning med efterföljande skador inträffar idag och i framtiden? Vad skulle kostnaderna för följdeffekterna bli, exempelvis i form ökad risk för skred och därmed för spridning av föroreningar från t.ex. markföroreningarna.

Kund: Norrköpings kommun

Uppdragsansvarig på WSP var Karin Dyrestam medan Karin Carlsson var ansvarig för kostnadsanalysen.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown