• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Höljes kraftverk - Projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder

WSP utför på uppdrag åt Fortum Generation AB projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Höljes kraftverk.

 

Uppdraget startade 2007 med en fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) och utredning av åtgärdsförslag. Åtgärderna vid dammen är omfattande och syftar främst till att öka avbördningskapaciteten. Ett gammalt flottningsutskov rivs och ersätts med ett nytt 17 m brett flodutskov. Den nya segmentluckan har projekterats helt i 3D. Över det nya utskovet byggs en 25 m lång bro. Inströmningsområdet och utskovsrännan breddas genom bergsprängning vid höger strand. Energiomvandlaren förstoras och i älvfåran nedströms dammen läggs ett erosionsskydd. Fyllningsdammens tätkärna höjs och dammen förses med erosionsskydd på uppströmssidan och en stödbank på nedströmssidan. I uppdraget ingår också bland annat projektering av instrumentering för fyllningsdammen och redundanta lyftsystem för utskovsluckorna.

I uppdraget ingår att upprätta ett komplett förfrågningsunderlag och arbetshandlingar, bistå med rådgivning under byggtiden, samt upprätta relationshandlingar för alla teknikområden som ingår i entreprenaden (betong- och stålkonstruktioner, fyllningsdamm, berg, geoteknik, väg, hydraulik, el och VVS). Dessutom ingår projektplanering, med stort fokus på flöden och risker, upprättande av teknisk beskrivning för miljödomsansökan, bergundersökningar, program för och uppföljning av modellförsök, samt deltagande vid utvärdering och upphandling av entreprenör.

Ombyggnaderna startade 2012 och pågår till och med 2015.

Läs mer om tjänsteområde Vattenbyggnad.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown