• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Hydrogeologiska utredningar med Tvärbanan Norr (Solnagrenen)

Utredning av grundvattenförhållanden och påverkansrisk samt hantering av påverkan i projektets alla steg, från systemhandlingsskede till bygghandlingsskede och relationshandlingsskede.

 

Provpumpning utfördes för att kontrollera förväntad utbredning av grundvattensänkning och ta fram parametrar som beskriver magasinets hydrauliska egenskaper. Denna information användes sedan i en grundvattenmodell där WSP beräknade grundvattenpåverkans förväntade utbredning vid byggnation av tråg. Modellering av påverkans förväntade utbredning. Beräkning av dimensionerande nivåer för konstruktion och rådgivning angående grundvattenhantering i projekteringen. Framtagande och genomförande av kontrollprogram med grundvattennivåer, sättningspeglar på riskobjekt och månatliga rapporter. Projektstöd i byggskedet angående infiltrationsbrunnar mm.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00