• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

KOMMUNAL RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS UR ETT KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

I arbetet ingick att analysera relevanta klimatscenarier för Ronneby för att identifiera lämpliga dimensionerande situationer att fokusera på i den fortsatta analysen. En bred utbildning om klimatscenarier och möjlig påverkan på samhället genomfördes också för de kommunanställda som skulle delta i seminarierna i den fortsatta risk- och sårbarhetsanalysen. Anna Risberg var ansvarig för att ta fram klimatscenarier och förbereda och genomföra utbildningen.

 

WSP identifierade inledningsvis systematiskt ett antal oönskade händelser med särskilt fokus på klimatrelaterade händelser genom en grov klimat- och sårbarhetsanalys utifrån faktorer som temperatur, nederbörd, grundvatten, havsnivåer och höga flöden i vattendrag utifrån tillgängligt klimatforskningsunderlag och historiska händelser. I analysen ingick en övergripande bedömning av sannolikhet och konsekvens. Skyfall och värmebölja valdes senare som de klimatscenarier som klimat- och sårbarhetsanalysens fortsatta arbete fokuserade på. 

Kund: Ronneby kommun

WSP:s uppdragsansvarig var Emma Sjögren. Anna Risberg arbetade med klimatpåverkan och klimatscenarier.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown