• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

WSP klimatanpassar tunnelbanan

Uppdraget omfattar att analysera hur Gul linje (från Odenplan till Arenastaden) ska arbeta med att klimatsäkra anläggningen med avseende på skyfall och eventuell översvämningsrisk.

 

Översiktlig figur som visar placeringen av den färdiga anläggningen under driftskedet samt beräknad framtida nivå i Mälaren på 2,7 m i RH2000, höjningen av Mälaren vid ett 100-årsflöde samt lågpunkter i terrängen. Bilden hämtad från Miljökonsekvensbeskrivning för Järnvägsplan gällande utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden (Samrådshandling 2015-11-26).

Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan har definierat följande mål för anläggningen avseende klimatanpassning/skyfall/översvämning.

  • Tunnelbanan ska inte skadas vid 100-årsregn med klimatfaktor (20%)
  • Tunnelbanan ska inte försämra förutsättningarna för befintlig bebyggelse och infrastruktur

Arbetet omfattar en inledande översiktlig analys av riskerna för översvämningskänsliga punkter för anläggningen såsom, arbets-/servicetunnlar, stationsentréer, hisschakt samt mindre öppningar såsom tryckutjämningsschakt och brandgasventilation etc.

Om risk identifieras genomförs mer detaljerade utredningar avseende t ex höjdsättning samt eventuellt fördjupad modellering. Eventuella tillkommande modelleringar kommer att genomföras med ett antal olika scenarion avseende varaktighet och regnintensitet.

Kund: SLL Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbana

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown