• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Konsekvensanalys översvämning Mälaren

Ett flertal experter från WSP deltog i ett affärsområdesövergripande projekt där WSP för MSBs räkning analyserade konsekvenserna av en översvämning i Mälaren. WSP:s uppdrag var att analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning av Mälaren skulle få för olika samhällssektorer.

 

Analysen gjordes för samhällsviktiga funktioner inom olika sektorer såsom VA-sektorn, el- och energiförsörjning samt hälso- och sjukvård. Bedömningar gjordes av exempelvis ekonomiska konsekvenser, beroenden till andra objekt och funktioner, förmåga att hantera en översvämning samt vid vilka vattennivåer som konsekvenserna "tar språng". Uppdraget var uppdelat i två delar, en metoddel och en analysdel. I projektets initiala del utvecklades en metod för att kunna genomföra en omfattande inventering samt risk- och sårbarhetsanalys. I metoden ingick att ta fram en databas, inventeringsmetod avseende samhällsviktig verksamhet samt säkerställa att rätt information finns tillgänglig för analysdelen. Den andra delen innehöll en omfattande inventering med besök och kontakt med relevanta personer i de 24 kommuner som angränsar till Mälaren. Utifrån resultatet av inventeringen genomfördes en detaljerad konsekvensanalys. 

Kund: Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap (MSB)

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown