• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

MKB Lidingö stads översiktsplan

2010 anlitades WSP för att i enlighet med miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar av planer och program, utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning för ny kommuntäckande översiktsplan för Lidingö stad.

 

I MKB:n behandlades två alternativ; planförslaget och nollalternativet. De miljöaspekter som hanterades i MKBn var buller och luftkvalitet, levnadsförhållanden, rekreation, riskförhållanden, naturmiljö, kulturmiljö, vatten samt klimatpåverkan.

Med stöd av sakområdesexpertis inventerades, analyserades och bedömdes planens betydande miljöpåverkan och dess utfall gentemot olika samhällsmål och en eftersträvad långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Lidingö profilerar sig som Hälsans stad. Såväl planförslaget som MKBn hade därför ett tydligt fokus på hälsoaspekter.

Under arbetets gång kommunicerades resultaten av bedömningarna samt förslag på avhjälpande åtgärder kontinuerligt till planförfattarna. På så vis förstärktes planens miljöprofil.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown