• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Markmiljöundersökning, Kalmar flygplats

WSP Environmental har inventerat Kalmar flygplats avseende förorenade områden. Baserad på tidigare erfarenheter har en särskild vägledning för riskklassningen utarbetats för LFV:s anläggningar i Sverige.

 

Utredning med hänsyn till flygplatsspecifika verksamheter

Arbetet har följt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) som inledningsvis omfattar Fas 1 - Orienterade studier och i följande steg Fas 2 – Översiktliga undersökningar. Riskklassningen för ett antal delområden inom flygplatsen har i stort följt MIFO-modellen, fast med en anpassning till flygplatsförhållanden.

Anpassningen har gjorts separat inom ramen för uppdraget och ska kunna tillämpas på LFVs övriga anläggningar. I rapporten redogörs för rådande förhållanden inom flygplatsen och för verksamheter som bedrivs eller bedrivits av LFV, men också av andra verksamhetsutövare. Beskrivningen urskiljer såväl historiska som nuvarande verksamheter och anläggningar som har eller kan ha gett upphov till föroreningar i främst mark och grundvatten.

Resultat av tidigare undersökningar, både inom flygplatsområdet och i angränsande områden, har sammanställts och utvärderats. Fältundersökningarna i Fas 2 har bland annat omfattat borrningar, provtagningar, mätningar och analyser av jord och grundvatten samt av sediment i Törnebybäcken. Den för flygplatser anpassade vägledningen, MIFO-LFV, ger stöd som utmynnar i riskklassning.

I förarbetet har särskild omsorg ägnats åt att beskriva flygplatsspecifika verksamheter som kan ge upphov till förorening. Beskrivningen innefattar även Försvarets aktiviteter.

Kund: Luftfartsverket Norrköping

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown