• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Norra Stationsområdet

WSP arbetar med ett av de allra största och utmanade infrastrukturprojekten någonsin som pågår just nu i Stockholm. Hela norra Stationsområdet mellan Solna och Stockholm ska bebyggas och integreras med det nya universitetssjukhuset nya Karolinska Solna som öppnas 2015.

 

För att skapa förutsättningar för den nya stadsdelen Hagastaden med sina 13 000 arbetsplatser och ca 3000 lägenheter måste först E4, E20 och Värtabanan förläggas i tunnlar. Detta intunnlingsprojekt pågår nu samtidigt som sjukhuset byggs och arbetena är igång med Norra länken och Citybanan. Alla dessa stora arbeten, som pågår samtidigt och påverkar varandra, ställer stora krav på både samverkan och tekniska lösningar.

Intunnlingsprojektet berör många WSP-konsulter

Uppdraget omfattar 14 teknikområden. WSP har bland annat gjort arbetsplan och detaljplaneunderlag och MKB. WSP Brand & Risk har varit med i tidiga skeden. Risk- och säkerhetsfrågorna har stort fokus när man ska bygga bostäder ovanpå tunnlar med tät trafik och farliga godstransporter.

WSP Systems har en rad olika uppdrag kring ventilation, sprinklersystem, VVS, el och belysning. WSP Analys & Strategi kommer in när det börjar handla om trafikstyrningen i tunnlarna. Här finns experter på Mobility Management och Intelligenta
Trafikstyrningssystem. VR-experter, vägprojektörer, markingenjörer, miljöexperter. 

Samverkan vid norra Stationsområdet

Medan de nya vägarna, broarna och tunnlarna byggs måste både E4/E20 och
Värtabanan flyttas till temporära lägen. Det är ett flertal omfattande och komplicerade
entreprenader i sig. När projektet är klart kommer trafiken att gå i två tunnlar i söder gående riktning med totalt fem körfält samt en tunnel med fyra körfält i norrgående riktning.

2015 när Norra länken öppnas räknar man med att de båda södergående tunnlarna ska vara klara. Därefter kan halva den temporära vägen rivas och ge plats åt färdigställandet av norrgående tunnelröret och nya Solnabron. Kring årsskiftet 2016/17 beräknas detta vara klart och då kan man börja exploatera norra halvan av den nya stadsdelen, den som ligger närmast Solna.

WSP jobbar i nära samarbete med Trafikverket med produktions- och entreprenadplanering. WSP har projekteringsuppdrag, inklusive installationsprojektering. Totalt handlar det om ett 15-tal entreprenader som upphandlas för väg- och intunnlingsprojektet.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown