• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Nynäsbanan

Pendeltågstrafiken mellan Stockholm och Nynäshamn har till stor del skett på enkelspår och därmed varit känslig för störningar. Nu bygger man ut till dubbelspår och bygger nya stationer utmed sträckan.

 

Dubbelspåren gör det också möjligt att bygga ut lasthamnen i Nynäshamn. Kommunen planerar även för en ny stadsdel som kommer att ha nytta av den utbyggda pendeltågstrafiken.

WSP har deltagit i projektet med många olika kompetenser bland annat i arbetet med detaljplan, MKB och bygghandlingar för spårutbyggnaden och de nya stationerna.

WSPs uppdrag omfattar också geoteknik, strömförsörjning, signal, telekommunikation, landskap, trafik, kalkyl och IT-samordning. Uppdraget från Storstockholms lokaltrafik har pågått 2006-2013.

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad längs Nynäsbanan sträckan Tungelsta-Västerhaninge

Dubbelspårsutbyggnaden är en andra etapp i en samlad kapacitetsförstärkning av järnvägen mellan Västerhaninge och Nynäshamn. I projektet ingick utöver att anlägga ett nytt spår parallelt med det befintliga, att på sträckan ersätta dagens plankorsningar med lokalvägar och GC-vägar, med planskilda korsningslösningar. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar de huvudsakliga konsekvenser för miljön och för människors hälsa av detta projekt.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00