• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

WSPs arbete med PFOS/PFOA

WSP Environmental har de senaste åren utvecklat ny teknik, ny undersökningsmetodik och nya beräkningsmetoder för att rationellt kartera och föroreningsinventera PFC-föroreningar (t ex PFOS) i mark, dag-, yt-, grund-, dricksvatten och biota, samt i avfall och produkter.

 

PFOS-problematiken i dricksvatten har av ledande forskare i Sverige utpekats som ”den allvarligaste kemikalieolyckan i Sverige i modern tid”, där utredningar bland annat indikerar att mer än 3 miljoner svenskar kan vara överexponerade för PFOS via sitt dricksvatten.

  • För närvarande har WSP Environmental två större saneringsentreprenader för PFC-kontaminerat vatten (vatten som bl a innehåller höga halter PFOS), dels vid Malmö Airport åt Swedavia, där dagvatten från en PFC-kontaminerad brandövningsplats sedan januari 2012 renas i en WSP-byggd reningsanläggning, och dels vid f.d. F18 i Tullinge Riksten där PFC-kontaminerat dränvatten ifrån en berghangar renas med WSP-utvecklad teknologi.

  • Vad gäller föroreningsinventering har WSP Environmental på dessa platser genomfört större mark- och grundvattenundersökningar som även inkluderat vetenskapliga provfisken och riskbedömningar.

  • Liknande undersökningar har WSP även gjort på uppdrag av Swedavia på Sundsvall Härnösand Airport (numera Sundsvall Timrå Airport), samt i Finland och i Norge.

Arbetet på WSP Environmental med föroreningsinventering och platsspecifika riskbedömningar av PFC-kontaminerade områden leds av Dr. Andreas Woldegiorgis.

Dr. Woldegiorgis genomförde den första storskaliga screeningundersökningen av PFC-ämnen i den svenska miljön redan 2005-2006 på uppdrag åt Naturvårdsverket och har sedan dess arbetat med frågeställningen.

Dr. Woldegiorgis har också mångårig erfarenhet av miljö och hälsoriskbedömning av perfluoroalkylfosfater (PFPAs), polyklorerade flamskyddsmedel och läkemedelsrester.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00