• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Registrering av kalciumkarbonat enligt REACH

(förordning (EG) nr 1907/2006) Vid avhärdning av dricksvatten vid Vombverket använder Sydvatten AB natriumhydroxid och i processen bildas s.k. kalkstensgranulat. Kalkstensgranulaten består av sandkorn täckta av kalciumkarbonat som bildas och fälls ut i processen.

 

Enligt REACH ska alla som tillverkar kemiska ämnen registrera dessa om den tillverkade mängden uppgår till 1 ton/år eller mer och ämnet inte är undantaget registreringsplikt enligt förordningen.

WSP Environmental har i ett första steg utrett huruvida Sydvatten AB är registreringspliktiga med avseende på kalciumkarbonat och i ett andra steg skött själva registreringsprocessen. Registreringen enligt REACH innebar deltagande i SIEF, inköp av Letter of Access för gemensamma delar av registreringsdossiern samt framtagande av individuella delar av dossiern. Vid registreringen användes programvaran IUCLID5 och själva registreringen gjordes på ECHAs hemsida via REACH-IT. Sydvatten ABs registrering av kalciumkarbonat har godkänts av ECHA.