• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Skurubron

I samband med miljökonsekvensbeskrivning och vägutredning för Skurubron har naturvärdesbedömning gjorts på uppdrag av Trafikverket.

 

Uppdraget startade med en sammanställning av tidigare genomförda inventeringar av området. Alla naturmiljöer har besökts och en systematisk naturvärdesbedömning har gjorts av de naturområden på båda sidor om sundet som berörs av byggandet av ny Skurubro. Skurubron och Värmdöleden, väg 222, är den enda vägförbindelsen till östra Nacka och Värmdö. Konsekvenserna på naturmiljön för de olika alternativen har utretts. Dessutom har förslag på åtgärder som minimerar skador liksom åtgärder som skapar nya värden tagits fram i samband med miljökonsekvensbeskrivningen.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown