• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Stadsdelen Rosendal

En helt ny stadsdel växer i fram i Uppsala. Här ska det bli en blandning av bostäder, handel, service och universitetsanknuten verksamhet. Totalt kommer ca 4 000 bostäder att byggas. WSP är generalkonsult för utvecklingen av Rosendal tillsammans med Tengbom.

 

WSP arbetar som generalkonsult till stadsdelsprojektet Rosendal. I projektet har WSP varit projektstöd till Kontoret för samhällsutvecklingsarbete på Uppsala kommun med detaljplanen och dess genomförandeskede.  I uppdraget ingick även att ta fram och leverera relevant underlagsmaterial för stadsbyggnadsprojektet. Olika kompetenser inom WSP så som gata, VA, aukustik, dagvattenutredning, markförorening, geotekniker, landskap och VR har varit inblandade. Rosendal är en del av Södra staden som byggs ut under en lång tid framöver.

I projektet tog WSP:s landskapsarkitekter, miljösamordnaren på kommunen samt Tengbom fram ett omfattande kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet beskriver de övergripande mål och principer som den nya stadsdelen Rosendal ska utvecklas efter. Programmet fungerar som ett underlag för den dialog och samverkan som är nödvändig mellan de parter som är delaktiga i planeringen av områdets parker, torg, gator och kvarter. I programmet beskrivs fyra mål; Rosendal ska vara tryggt och trivsamt, naturnära, variationsrikt samt resurseffektivt. Utifrån dessa mål strävar Rosendal mot att bli en hållbar stadsdel. Rosendal är även ett pilotprojekt för certifiering enligt citylab.

I programmet beskrivs olika funktioner i staden som ger karaktär åt det offentliga rummet samt gestaltnings- och hållbarhetsprinciper för hur parker, gator och torg utformas i Rosendal.

Rosendal byggs ut i olika etapper. Inför varje utbyggnadsetapp utvecklas en bilaga där mål och principer som formulerats i kvalitetsprogrammet bryts ner till konkreta gestaltningsförslag och kravformuleringar. Dessa beskriver i sin tur närmare hur just det delområdet av Rosendal kommer att utformas. Etapp ett är projekterat av WSP under ett tidigare skede och håller nu på att byggas. Etapp två är avslutat och under 2016 fortsätter vi med etapp 3.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown