• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Tollare park

WSP har projekteringsuppdraget för utemiljön i huvuddelen av Tollares nya bostadsområde i Nacka kommun. Här planerar NCC att bygga ca 750 nya bostäder, parker och torg. WSP har varit med och tagit fram detaljplaneunderlag och gestaltningsprogram för det nya området. Detta material ligger till grund för den detaljprojektering som WSPs landskapsarkitekter nu arbetar vidare med där Tollare park ingår.

 

Fokus har lagts på att anpassa det nya bostadsområdet till den värdefulla naturen så att den biologiska mångfalden inom området skyddas och bevaras.

Inom Tollare planeras för flertalet nya parker. En större stadsdelspark i dalstråket – Tollareparken färdigställdes under 2014 och fungerar som områdets gröna vardagsrum; en mötesplats för lek och fest. Parken utgörs av en befintlig skogsklädd kulle med syd- och västvända sluttningar samt av en öppen yta i dalgången. Diket i parkens lågpunkt fungerar vid höga flöden som fördröjningsmagasin för dagvatten från kringliggande områden.

Parken har gestaltats för att efterlikna en naturlig fuktäng och genom anläggningen meandrar en översilningsäng för fördröjning av dagvatten från kringliggande områden. Dammen har utformats som en infiltrationsyta med växtlighet som tål stående vatten under kraftigare regn och mindre vatten under torrperioder.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown