• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

WSP gör skyfallskarteringar som en del av Stockholms läns klimatanpassningsarbete

WSPs Vattenbyggnadsavdelning har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm att göra skyfallskarteringar för tre områden i länet.

 

Länsstyrelsen samordnar sedan 2009 klimatanpassningsarbetet i länet och karteringarna är en del i arbetet att kartlägga var i länet det finns lågpunkter som kan bli utsatta för översvämningsrisk vid kraftiga regn. Dessutom jämförs olika beräkningsmetoder för att vara ett stöd till kommuner för vilken typ av kartering som kan användas i olika planeringsskeden (översiktsplaner, detaljplaner etc). WSP gör tvådimensionella hydrauliska beräkningar med olika detaljeringsgrad och tar fram översvämningsskikt med maximala vattendjup för olika regn.

Läs mer om WSP Vattenbyggnad

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown