• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Fastigheter

WSP är unikt genom att vi arbetar strategiskt med alla typer av fastigheter i alla skeden av ett fastighetsägande; från förvärvskedet till förvaltningsperiod, under en utvecklingsfas, likväl som vid försäljning. Vi vet att förutsättningarna ser helt olika ut för fastighetsbolag med olika inriktning och investeringsstrategier. Vare sig du äger bostäder eller investerar i handelsfastigheter så utgör WSPs tjänster inom marknad, teknik och miljö värdefulla verktyg för en fastighetsägare.

Handel Handel
 Kontor Kontor
 Logistik Logistik
 Industri Industri
 Bostäder och omsorg Bostäder och omsorg
 

Analys vid förvärv eller försäljning

Inför ett förvärv kan WSP utföra kommersiella marknadsanalyser för att bedöma en fastighets lokalisering i förhållande till marknadsförutsättningar och utforma ett innehållskoncept. Detta kan mynna ut i att man också analyserar konverteringsmöjligheter eller undersöka andra tekniska aspekter som är viktiga för affären ur ett ägarperspektiv.
Inför ett förvärv är det viktigt att genomlysa affärens olika delar. WSP är marknadsledande inom Due Diligence. Förutom rena teknik- och miljöfrågor sätter vi fokus på att förstå den bakomliggande affären bakom varje förvärv. Att belysa ett investeringsbehov eller en utvecklingspotential kan vara en lika viktig aspekt som att undersöka ett eftersatt underhåll. Vi kan bedöma rimligheten i underhålls- och investeringsplaner och kan även ge råd om hur fastigheten kan driftsoptimeras. Är man i begrepp att istället avyttra gäller det att lyfta fram fastighetens fördelar. Kanske kan det som vara värt att genomföra några enkla förbättringar för att göra fastigheten mer attraktiv för en intressent?

Övertagande och förvaltning

Efter ett förvärv kan WSP bistå vid upphandling av drift- och underhållsstöd enligt ”AFF” och även analysera rimligheten i förvaltarens bedömning av underhållsbehov och investeringsbehov.
Under förvaltningsskedet står alla WSPs olika specialister till förfogande för att optimera eller undersöka problem och risker i fastigheten. WSP erbjuder även en digital drift och underhållslösning DeDU. Vi arbetar med allt från miljöcertifieringar, skadeinventeringar och hyresgästanpassningar till gröna hyresavtal.

Fastighetsutveckling

WSP behärskar alla aspekter av utvecklingsprojekt. Vi utför förstudieanalyser och kan driva såväl hyresgästanpassningar som tillbyggnader eller andra aspekter som kan öka värdet på en fastighet. Vi arbetar med bygglov, tillstånds- och planprocesser, utför projektering och upphandling inom mark, konstruktion, installationer och brand samt driver projekten till färdigställande. Vi är marknadsledande på energifrågor och gröna konverteringar. Vid förvärv av en projektfastighet kan vi bistå med project monitoring för att säkerställa projektets utförande åt en beställare eller investerare.
Med ledande experter inom marknad, teknik och miljö är vi Sveriges ledande rådgivare avseende fastighetsrelaterade frågeställningar.

 
 
 
 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Johnny Wahlström
Johnny Wahlström International relations / Head of Real Estate dep
Caroline Olsson
Caroline Olsson Business Coordinator WEST