• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Eurobor® – metoden som bevarar din grundläggning av trä

Grundbevarande åtgärder är ett snabbt, skonsamt och kostnadseffektivt sätt att undvika framtida grundförstärkningar. En grundbevarande åtgärd är en träskyddsbehandling som stoppar pågående nedbrytning av träpålar och rustbäddar orsakat av svampangrepp.

 

WSP Terrasond har med mycket gott resultat träskyddsbehandlat mer än 200 byggnader och har utvecklat tekniken under mer än 30 års tid.

Eurobortekniken innebär applicering av oorganiska borföreningar (borater), vatten och svällande lera (bentonit) kring överdel trägrundläggningar belägna i täta lerjordar. För att säkerställa en lyckad behandling måste förutsättningarna vara rätt, därför måste en behandling alltid föregås av en grundundersökning. Kemikalieinspektionen har godkänt den verksamma beståndsdelen Jerbor® för användande enligt Eurobormetoden.

Eurobor i praktiken

Vid injekteringstillfället är blandningen en lös slurry som efter ca 10 timmar förtjockas och sväller.  Svällningen kan bli upp till 20 % i volym och därigenom tätas behandlingszonen. När rustbädd och pålved kommer i kontakt med slurryn kommer borater att vandra in i grundläggningsveden. Nedbrytningen av veden stoppas och depån av Eurobor kring veden utgör ett skydd för många år framåt i tiden. En Euroborinjektering omfattas av en garanti på 5 år men skyddet mot röta håller normalt mycket längre. Kostnaden för en grundbevarande åtgärd är ca 10-20 % av en konventionell grundförstärkning.

Injekteringshålen som borras genom grundmuren har normalt en diameter på 50 mm och avståndet mellan hålen är vanligen 1,0 - 1,2 m. Hålens placering möjliggör en punktvis riktad injektering vilket också medför att spridningen från hål till hål kontinuerligt kan kontrolleras genom mätningar. Arbetssättet säkerställer därmed att den bärande konstruktionen blir behandlad under samtliga grundmurar.  Mätvärden och injekterad mängd Eurobor dokumenteras i protokoll och hela behandlingen slutredovisas i en rapport.

WSP Terrasond utför totalentreprenader

Behandlingen av träpålar och rustbäddar kan ske både från byggnadens in- och utsida. Boende och verksamheter i lokalerna störs inte nämnvärt av en behandling och därför behövs inga tillfälliga ersättningslokaler. Innan en skyddsbehandling med Eurobormetoden kan påbörjas, måste flera administrativa förberedelser avklaras. WSP Terrasond utför oftast uppdragen på totalentreprenad och åtar sig därför också alla kringarbeten som krävs för en bra behandling. En behandling utförs alltid med erfaren och utbildad personal.

I samband med garantitidens utgång skall uppföljande provtagning ske för att verifiera att skyddet kvarstår. Överskottet av borater i depån tillsammans med bentonitens tätande egenskaper och det faktum att borater komplexbinder i veden innebär oftast ett skydd långt mer än fem år. Att med små medel på detta sätt långsiktigt skydda en befintlig konstruktion i jämförelse med omfattande grundförstärkningar som kräver stora mängder stål och betong minimerar klimatpåverkan. Dessutom är det ofta våra mest bevaransvärda byggnader, känsliga för större ingrepp, som har grundlagts med träpålar och rustbäddar.

Artiklar om Eurobortekniken och Euroborbehandling

Läs vidare om Euroborinjektering i WSPs kundtidning (pdf). Se även artikelen om Euroborbehandling i Husbyggaren (pdf). 

 

Mer information och referensuppdrag?:

Karl-Magnus Bandh
Karl-Magnus Bandh
Call us 010-722 50 00