• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Arkeologi och fornlämningar

 

Arkeologiskt stöd/medverkan

WSP har gedigen erfarenhet som arkeologiskt stöd i projekt som kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Vi tid beräknar och uppskattar eventuella kostnader för arkeologiska insatser samt informerar och sköter tillståndsansökningar enligt Kulturmiljölagen. WSP ser till att minimera riskerna för formella och antikvarisk/arkeologiska komplikationer som kan påverka projektets tidplan och budget.

WSP kan även övervaka kommande arkeologiska insatser och delta som antikvarisk medverkande i samband med exploatering. Inför exploateringar i känsliga miljöer kan vi utbilda och inspirera den personal som ska medverka.

Visualisering av kulturmiljöer

Visualisering handlar om hitta rätt form och rätt uttryck för att skapa en effektiv kommunikation som underlättar beslut och val av alternativa lösningar eller som ren information och marknadsföring.

WSP använder visualisering och VR vid bl.a. vid komplexa miljöbedömningar och för att konkretisera hur olika åtgärder påverkar exempelvis ett riksintresse för kulturmiljövården eller för att rekonstruera av en fornlämningsmiljö.

Vi arbetar med moderna verktyg såsom 3D Studio Max med V-Ray för modellering och rendering, filmredigering med AfterEffects och Photoshop för bildhantering.

Stöd, kommunikation och rådgivning

Vi kan ge myndigheter, företag och organisationer råd om lagstiftning, ta fram informationsmaterial, erbjuda skräddarsydda utbildningspaket i Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Landskapskonventionen.

GIS och kulturmiljö

WSP kan ta fram anpassade GIS-lösningar för insamling, analys och visualisering av kulturmiljöer som underlättar beslutsprocesser och tillgängliggör information. Underlagen kan enkelt uppdateras och analyseras i förhållande till andra källmaterial i GIS-format, exempelvis rektifierade historiska kartor, strandlinjer, höjdkurvor eller naturinventeringar.

Många kulturmiljöunderlag som används idag finns inte digitaliserade, eller tillgängliga i GIS-format. Underlagen kan vara fullt användbara men behöver redigeras och kompletteras. WSP kan hjälpa till med att konvertera och uppdatera befintliga kulturmiljöunderlag till utvecklingsbara planeringsunderlag i GIS, exempelvis äldre byggnadsinventeringar eller kommunala kulturmiljöprogram. 

Vid behov kan WSP ordna ett kostadsfritt och lättanvänt s.k. ”tittskåp” där underlaget kan redovisas med aktuella underlagskartor. Underlaget kan även levereras i valfritt filformat och infogas i ett befintligt kartunderlag.

Dokumentation av värdefulla kulturmiljöer

Inför nya exploateringsprojekt kan det behövas en fältinventering av ett specifikt område samt eventuella inmätningar av fornlämningar. Dokumentationen kan kompletteras med CAD, GIS och/eller Förstärkt verklighet (Augmented reality).

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown