• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Bebyggelse

 

WSPs byggnadsantikvarier undersöker, utvecklar, vårdar och bevarar byggnader, stadsmiljöer och landskap. WSP har sakkunskap om modern och historisk bebyggelse, kyrkor, slott och herresäten, industrier, park, trädgård och kulturlandskap.

WSP utför bland annat kulturhistoriska dokumentationer och utredningar, vårdprogram, besiktningar och projektering av restaureringsåtgärder. Vi kartlägger landskapets och bebyggelsens historia och tar fram generella eller riktade underlag.

Vid ombyggnad och underhåll av byggnader med kulturvärden krävs enligt Plan- och bygglagen kulturhistorisk kompetens. WSP gör antikvariska förundersökningar som belyser byggnadens kvalitéer och beskriver hur byggnaden kan underhållas vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Delmoment i ett sådant arbete kan vara inventering,
karakterisering och klassificering av bebyggelsemiljöer samt  framtagande av riktlinjer som beaktar kulturvärden.  Med vår samlade byggnadsantikvariska kompetens ser vi till att ni får en effektiv projekteringsprocess.

Vi kan även fungera som antikvariskt bollplank i planläggning och projektering. Antikvarisk medverkan kan även vara aktuell under byggprocessen. Insatsen kan variera efter behov men bl.a. bestå av rådgivning, detaljanvisningar, dokumentation och rapportering.  Vi utför även punktinsatser i form av byggnadsdokumentationer inför rivning eller antikvariska åtgärdsförslag i samband med ombyggnad.

 • MKB för kulturmiljöer
 • Utredningar inom samhällsbyggnad
 • Inventering, karakterisering och värdering av bebyggelsemiljöer
 • Antikvarisk förundersökning, konsekvensbeskrivning/konsekvensanalys, kontroll/ medverkan, åtgärdsförslag vid renovering och ombyggnad
 • Vårdprogram, vård- och underhållsplaner
 • Kulturmiljöprogram med inriktning mot bebyggelse, fornlämningar, naturvärden.
 • Föreläsningar
 • Rådgivning
 • Fastighetsutveckling i områden med kulturvärden

Stöd, kommunikation och rådgivning

Vi kan ge myndigheter, företag och organisationer råd om lagstiftning, ta fram informationsmaterial, erbjuda skräddarsydda utbildningspaket i Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Landskapskonventionen.

Fastighetsutveckling i kulturmiljöer

WSP har erfarenhet av att göra utredningar som belyser de fastighetsekonomiska aspekterna i bebyggelsemiljöer med kulturvärden. Utredningen kan innehålla allt från analys av omvärlds- och marknadsförutsättningar till utformandet av innehållskoncept, investeringsbedömning samt handlingsplan för genomförande. Tillsammans hittar vi ett koncept för miljöns användning och utveckling.

Utredningar

Vi gör kulturhistoriska landskapsanalyser och mark- och bebyggelsehistoriska underlag med fokus på hur kulturmiljövärden kan användas och utvecklas.

WSP arbetar opartiskt i nära dialog med dig som beställare och kan i ett tidigt skede peka ut vilka miljöer som kommer att kräva vidare analys, vilket leder till en mer effektiv planeringsprocess.

WSP tar fram visuella och inspirerande kulturmiljöunderlag som lyfter fram platsens karaktär och pekar på kända och okända kulturhistoriska värden. Underlaget ska ge inspiration i planeringsprocessen och peka på platsens historiska- och förhistoriska förutsättningar. I underlaget ingår ofta konkreta råd om hur miljöns kulturhistoriska värden kan bevaras och stärkas.

Vid behov kan WSP inventera, karaktärisera och klassificera kulturistoriska miljöer, men även peka på möjligeter till nyexploatering, s.k. ”infills” eller andra utvecklingsmöjligheter. Om platsen berör en bebyggelsemiljö kan underlaget kan kompletteras med en fastighetsutvecklingsutredning.
Underlaget kan levereras i form av en inspirerande rapport med många förklarande bilder

Det gröna kulturarvet

På WSP arbetar experter på det gröna kulturarvet, inriktade på dokumentation, vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar.

Vårdprogram och skötselplaner

I historiska parker eller trädgårdar behövs riktlinjer inför en restaurering eller för hur framtida skötsel ska bedrivas med målsättningen att bibehålla eller lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden.

GIS och kulturmijö

WSP kan ta fram anpassade GIS-lösningar för insamling, analys och visualisering av kulturmiljöer som underlättar beslutsprocesser och tillgängliggör information. Underlagen kan enkelt uppdateras och analyseras i förhållande till andra källmaterial i GIS-format, exempelvis rektifierade historiska kartor, strandlinjer, höjdkurvor eller naturinventeringar.

Många kulturmiljöunderlag som används idag finns inte digitaliserade, eller tillgängliga i GIS-format. Underlagen kan vara fullt användbara men behöver redigeras och kompletteras. WSP kan hjälpa till med att konvertera och uppdatera befintliga kulturmiljöunderlag till utvecklingsbara planeringsunderlag i GIS, exempelvis äldre byggnadsinventeringar eller kommunala kulturmiljöprogram. 

Vid behov kan WSP ordna ett kostadsfritt och lättanvänt s.k. ”tittskåp” där underlaget kan redovisas med aktuella underlagskartor. Underlaget kan även levereras i valfritt filformat och infogas i ett befintligt kartunderlag.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown