• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kulturlandskap

 

Kulturmiljöutredningar

Vi gör kulturhistoriska landskapsanalyser och mark- och bebyggelsehistoriska underlag med fokus på hur kulturmiljövärden kan användas och utvecklas.

WSP arbetar opartiskt i nära dialog med dig som beställare och kan i ett tidigt skede peka ut vilka miljöer som kommer att kräva vidare analys, vilket leder till en mer effektiv planeringsprocess.

WSP tar fram visuella och inspirerande kulturmiljöunderlag som lyfter fram platsens karaktär och pekar på kända och okända kulturhistoriska värden. Underlaget ska ge inspiration i planeringsprocessen och peka på platsens historiska- och förhistoriska förutsättningar. I underlaget ingår ofta konkreta råd om hur miljöns kulturhistoriska värden kan bevaras och stärkas.

Vid behov kan WSP inventera, karaktärisera och klassificera kulturistoriska miljöer, men även peka på möjligeter till nyexploatering, s.k. ”infills” eller andra utvecklingsmöjligheter. Om platsen berör en bebyggelsemiljö kan underlaget kan kompletteras med en fastighetsutvecklingsutredning.
Underlaget kan levereras i form av en inspirerande rapport med många förklarande bilder och beroende på behov med kompletterande visualiseringar i VR, GIS och/eller CAD.

Exempel på utredningar:

  • Landskapsanalys
  • Kulturmiljöprogram
  • Riktade utredningar inför detaljplanering
  • Miljökonsekvensbeskrivning av platsens kulturvärden
  • Grönstrukturplaner
  • Vård- och underhållsprogram

Det gröna kulturarvet

På WSP arbetar experter på det gröna kulturarvet, inriktade på dokumentation, vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar.

Vårdprogram och skötselplaner

I historiska parker eller trädgårdar behövs riktlinjer inför en restaurering eller för hur framtida skötsel ska bedrivas med målsättningen att bibehålla eller lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden.

GIS och Kulturmiljö

WSP kan ta fram anpassade GIS-lösningar för insamling, analys och visualisering av kulturmiljöer som underlättar beslutsprocesser och tillgängliggör information. Underlagen kan enkelt uppdateras och analyseras i förhållande till andra källmaterial i GIS-format, exempelvis rektifierade historiska kartor, strandlinjer, höjdkurvor eller naturinventeringar.

Många kulturmiljöunderlag som används idag finns inte digitaliserade, eller tillgängliga i GIS-format. Underlagen kan vara fullt användbara men behöver redigeras och kompletteras. WSP kan hjälpa till med att konvertera och uppdatera befintliga kulturmiljöunderlag till utvecklingsbara planeringsunderlag i GIS, exempelvis äldre byggnadsinventeringar eller kommunala kulturmiljöprogram. 

Vid behov kan WSP ordna ett kostadsfritt och lättanvänt s.k. ”tittskåp” där underlaget kan redovisas med aktuella underlagskartor. Underlaget kan även levereras i valfritt filformat och infogas i ett befintligt kartunderlag.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown