• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kemikalielagstiftning, REACH, RoHS

Att sätta sig in i den nya kemikalielagstiftningen är tidskrävande. Genom att ta hjälp av WSPs kemikaliespecialister kan ni få klarhet i på vilket sätt ni berörs av de nya EU-lagkraven REACH, RoHS och CLP.

 

WSPs internationella kemikalienätverk består av toxikologer, ekotoxikologer, och experter inom riskbedömning med avseende på både hälsa och miljö. I kemikalienätverket ingår även projektledare med erfarenhet av förhandlingar i olika forum, såsom SIEF (forum för informationsutbyte) och konsortier. Genom att använda sig av WSP undviker ni tidskrävande arbete och minskar dessutom risken för att dyra problem uppstår. Nedan följer ett exempel på tjänster som WSP erbjuder kopplat till REACH.

Tillståndsansökan enligt REACH

När ett ämne har förts upp på bilaga XIV till EU-förordningen REACH innebär det att ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd från den Europeiska kemikalie­myndigheten (ECHA). Att ta fram en tillståndsansökan är en komplex och tidskrävande process. WSP har framgångsrikt lämnat in den första tillståndsansökan enligt REACH till ECHA. Ansökan innebär att man ansöker om tillstånd för att få använda ett tillståndspliktigt särskilt farligt ämne, så kallat SVHC-ämne (Substances of Very High Concern). Detta är ämnen som kan ha allvarliga och ofta irreversibla effekter på människors hälsa och miljön och som anges i Bilaga XIV till REACH.

REACH-Registreringar

WSP erbjuder stöd i arbetet med att utföra registreringar enligt REACH. WSP kan hjälpa till att utreda om er verksamhet är registreringspliktig eller omfattas av något undantag, ta fram information som ska skickas till SIEF och/eller konsortier, ta fram och skicka in registreringen till ECHA samt representera företaget i dialog med SIEF och konsortier. Vi hjälper även till med uppdatering av registreringsunderlag enligt de nya kraven i IUCLID 5.4 och IUCLID 5.5.

WSP genomförde registreringar åt ett flertal företag inför registreringsdeadline 2010 och 2013. WSP har erfarenhet av komplexa registreringar samt framtagande av samtliga delar i ett registreringsunderlag.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown