• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kemikalier i varor

Alla varor innehåller kemiska ämnen, de ingår i materialen som varan är tillverkad av. Det är företagen som sätter ut varorna på marknaden som ansvarar för att dessa inte innehåller farliga ämnen som kan skada människors hälsa eller miljön.

 

Företag måste enligt lag aktivt inhämta kunskap om kemikalier i varor, fasa ut farliga kemikalier och kontinuerligt arbeta för att minska riskerna. Detta innebär bland annat att företag har en skyldighet att veta vilka ämnen som ingår i de varor de placerar på marknaden och att de uppfyller lagkrav. Detta regleras både på Europa nivå (via bl.a. REACH) och nationell nivå (via bl.a. miljöbalken). Vissa ämnen kan dessutom vara förbjudna att använda eller kräva tillstånd.   

Genom en aktiv kemikaliestrategi kan företag lättare hantera nya kemikalieregler, utföra proaktiva utfasningar och få en tydligare överblick i hur företaget och deras leverantörer uppfyller lagkrav. WSP Environmental har gedigen erfarenhet av arbete med kemikalierelaterade frågeställningar och ligger i framkant vad gäller substitution och strategifrågor kring kemikalier i varor.

Exempel på tjänster som WSP tillhandahåller:

  • Framtagande av strategier för proaktivt arbete med kemikalier i varor
  • Hjälp med tolkning av kemikalierelaterad lagstiftning
  • Inventering och riskbedömning av farliga ämnen i varor
  • Kartläggning av kandidatlisteämnen i varor
  • Hjälp vid substitution och produktval
  • Hjälp med att se till att leverantörer uppfyller lagkrav, ex. framtagande av rutiner och leverantörsavtal samt uppföljning.
  • Genomförande av livscykelanalyser

Chemical Supply Management Audit

Nu har ni möjlighet att få en genomlysning av er verksamhet utifrån ett kemikalieperspektiv.

WSPs kemister går igenom er verksamhet, era processer, era produkter och era underleverantörer, och sammanställer utifrån genomgången de 5 viktigaste riskerna som ni härbärgerar, samt ger en strategisk riktningsanvisning för hur dessa risker bäst manageras.  Auditen tar avstamp i använda ”kemikaliers” fysikaliska egenskaper, de juridiska ramverk som reglerar verksamheten (t ex REACH, CLP), samt de inherenta varumärkesrisker som verksamheten kan innebära.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown