• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Övriga kemikalietjänster

Ett långsiktigt, effektivt och hållbart kemikaliearbete kräver en helhetssyn och att kemikalieaspekter beaktas i alla olika miljö- och arbetsmiljösammanhang. Genom att prioritera och arbeta systematiskt med kemikaliefrågor kan ett företag förekomma myndigheters eventuella påpekanden vid inspektioner eller tillsyn samtidigt som en säkrare arbetsplats åstadkoms såväl ur miljö- som arbetsmiljöhänseende.

 

Fördelen med att låta WSP Environmental hjälpa er med kemikaliearbetet är att ni får en professionell och kostnadseffektiv hantering av arbetet samtidigt som hela WSPs samlade kompetens finns att tillgå. Vi har lång erfarenhet av arbete med kemiska produkter i såväl stora som små organisationer och företag.

Exempel på tjänster som WSP tillhandahåller:

 • Utfasning och substitution av farliga ämnen enligt produktvalsprincipen
 • Inspektion/ revision av verksamhetens hantering av kemiska produkter
 • Riskbedömning av kemiska produkter enligt AFS 2011:19
 • Hjälp och stöd vid miljömärkning enligt Bra miljöval, Svanen eller EU-blomman.
 • Genomförande av riskbedömningar ur hälso-, miljö- och brandsynpunkt
 • Upprättande eller uppdatering av kemikalierutiner och rutiner för farligt avfall
 • Uthyrning av kemikaliesamordnare
 • Företagsanpassade kemikalieutbildningar
 • Införa och/eller uppdatera kemikaliehanteringssystem
 • Produktanmälan till Produktregistret
 • Chemical Due Dilligence tjänster
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown