• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Säkerhetsdatablad och CLP

Införandet av EU förordningen CLP (EG) nr 1272/2008 innebär nya regler för klassificering och märkning av ämnen och blandningar som placeras på den Europeiska marknaden.

 

I och med EU förordningen REACH har också kraven på utformning av och informationen i säkerhetsdatabladen ändrats och blivit mer omfattande. Det är leverantören av ett ämne eller blandning som är skyldig att se till att säkerhetsdatabladen uppfyller de nya lagkraven och att klassificeringen är korrekt.

WSP Environmental har specialister som arbetar med att ta fram och uppdatera säkerhetsdatablad och klassificera ämnen och blandningar enligt gällande lagstiftning.

Exempel på tjänster som WSP tillhandahåller:

  • Granskning och revidering av säkerhetsdatablad
  • Framtagande av nya säkerhetsdatablad
  • Klassificering enligt KIFS och CLP
  • Framtagande av exponeringsscenarier
  • Översättning av säkerhetsdatablad till ett flertal olika språk
  • Framtagande av skyddsblad
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown