• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Miljörisker

Miljöolyckor kan medföra allvarliga miljöskador och är också en av de främsta orsakerna till att ett företag tappar i förtroende, Goodwill. Olyckor kan förhindras eller begränsas genom förebyggande arbete. WSP har bred kompetens och erfarenhet inom riskanalyser/riskbedömningar avseende miljöskador av olika typer av olyckshändelser.

 

Riskbedömningar är ett viktigt verktyg som underlag för företagsledningens beslut och dessa ska även ofta tillgodose krav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken, egenkontrollförordningen eller nödlägesberedskap i enlighet med miljölednings-standarden ISO 14001.

WSP utför huvudsakligen grovanalyser av miljörisker inom industrier, avlopps-reningsverk, avfallsanläggningar m.m. Utöver miljörisker inkluderas liv och egendom utifrån beställarens önskemål. För vissa verksamheter utför vi mer kvalificerade och omfattande riskanalyser, t.ex. kvantitativa riskanalyser. Vi upprättar säkerhetsrapporter och medverkar i utveckling av säkerhets-ledningssystem för sevesoanläggningar, farliga verksamheter m.fl. Miljöfrågor ingår också som en viktig del i Risk management.

Vi har en utbildning i miljöriskanalys som årligen genomförs på flera orter och dessutom görs företagsanpassad.

WSP erbjuder tjänster inom området miljörisker:

 • Grovanalys, detaljerade eller kvantitativa riskbedömningar för hela eller delar av verksamheten
 • Identifiering och bedömning av risker att hanteras i miljöledningssystem 
 • Rutiner och instruktioner för riskhantering samt implementering av säkerhets-ledningssystem
 • Riskbedömning som underlag för tillståndsprövning och miljökonsekvensbe-skrivning enligt Miljöbalken
 • Riskbedömning som del av periodisk miljöbesiktning 
 • Riskbedömning och säkerhetsrapport m.m. för sevesoanläggningar 
 • Spridningsberäkningar för kemikalier och gaser som underlag för bedömning av olyckskonsekvenser
 • Undersökning av miljökonsekvenser vid inträffade olyckor
 • Riskbedömningar av förorenade områden
 • Miljöriskbedömningar vid fastighets- och verksamhetsöverlåtelser, Environmental Due Diligense
 • Riskbedömningar för transporter av farligt gods
 • Riskbedömningar av arbetsmiljön
 • Kemikaliebedömningar och kemikaliesäkerhetsrapport enligt REACH-förordningen
 • Utbildningar i miljöriskanalys, riskhantering och personligt säkerhetstänkande
 

Contact:

Kristina Englund
Kristina Englund Business Area Manager