• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Trygghet och säkerhet

WSP erbjuder kundnytta genom kvalificerade konsulttjänster genom kvalitetssäkrad process, rätt kompetens, kostnadseffektivitet, samordning och struktur genom hela projektet. Vi tar ett helhetsansvar och deltar i allt från förstudier till nyckelfärdigt projekt och utvecklingen av hela organisationer.

 

I våra uppdrag ingår det att identifiera, analysera och värdera organisatoriska och tekniska risker, hot och sårbarheter som kan tänkas påverka den upplevda tryggheten och säkerheten. Bland våra uppdragsgivare finns industrier, fastighetsbolag, byggföretag, statliga organisationer, kommuner och landsting med mera.

Genom vårt holistiska synsätt fokuserar vi på att trygga och främja verksamhetens prestation och dess utveckling genom att så långt det är ekonomiskt försvarbart och kostnadseffektivt som möjligt skydda personal, tillgångar verksamhet mot förluster, skador och avbrott.

WSP kan ta ett helhetsansvar och kombinerar lokal närvaro tack vare våra kontor runt om i landet med den globala koncernens styrka och kompetens.

Se hur vi kan hjälpa dig:

Säkerhet i samverkan

Att jobba strategiskt med säkerhetsfrågor är en självklarhet. att vara medveten om risker och sårbarheter är grunden för åtgärder för att undanröja oönskade händelser. Genom att vara väl förberedd kan konsekvenserna begränsas.

Läs mer

Dricksvatten, reningsverk och avfallshantering

Få hjälp att uppfylla lagstiftningens krav och säkra verksamhetens drift genom att analysera och bedöma risker. WSP medverkar med olika risktjänster inom hela området vatten, reningsverk och avfallshantering.

Läs mer

Kommunal VA-verksamhet

Dricksvatten är en självklar livsnödvändighet. Flera händelser under de senaste åren har dock visat att dricksvattenförsörjningen är ett sårbart system. Genom att vara väl förberedd kan konsekvenserna begränsas.

Läs mer

Försäkringstekniska tjänster

WSP har ett brett arbetsområde med bland annat brandskyddsprojektering, säkerhetslösningar, besiktning av larm- och släcksystem samt tillståndshantering och riskhantering inom industrin. Vi använder oss av vår gedigna erfarenhet och erbjuder tjänster där vi tar hänsyn till samtliga relevanta aspekter hos era kunder.

Läs mer

Krishantering

Genom vår kompetens och erfarenhet av krishantering kan vi tillsammans med dig åstadkomma en god krishantering genom att med lämplig metod identifiera behov, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, bygga upp en krisorganisation, osv. 

Läs mer

Människa - Teknik - Organisation

WSP erbjuder tjänster för att förebygga risker som uppstår i samspelet mellan människa, teknik, organisation. Genom systemsyn kan riskfyllda förhållanden upptäckas och behandlas innan dessa i värsta fall leder till att olyckor sker.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Lag om Skydd mot olyckor ställer krav på att fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriver ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. WSPs brandkonsulter har kunskapen om hur alla krav tillämpas i praktiken för både små och stora organisationer.

Läs mer

Säkerhetslösningar

WSP Security erbjuder verksamhetsanpassade säkerhetslösningar där syftet är att förebygga brand, brott och skada. Vi arbetar med personrisker, egendomsrisker, kriminella handlingar, informationssäkerhetsrisker och ansvarsrisker.

Läs mer

Evenemangssäkerhet

Stora kultur- och idrottsevenemang som drar mycket publik blir allt vanligare. Evenemangen stärker regioner, skapar sysselsättning och tillväxt. De kan också innebära risker. WSP kan hjälpa att organisera, planera och genomföra evenemang med en god ekonomi, god publiksäkerhet och trygghet utan att göra avkall på upplevelsevärdet.

Läs mer

 

Contact:

Jan Ottosson
Jan Ottosson Section Manager - Fire Safety Engineer