• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Dricksvatten, reningsverk och avfallshantering

WSP hjälper ditt företag att uppfylla lagstiftningens krav och säkra verksamhetens drift genom att analysera och bedöma risker. WSP medverkar med olika risktjänster inom hela området vatten, reningsverk och avfallshantering.

Bullet Dricksvatten
Bullet Reningsverk
Bullet Avfallshantering
 
 

Riskhantering dricksvatten

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, livsmedelshygien samt offentlig kontroll ska egenkontrollprogram med HACCP upprättas vid hantering av drickvatten överstigande 10 m3/d eller försörjer fler än 50 personer. För det förebyggande arbetet skall en HACCP-analys genomföras, vilket innebär att kritiska styrpunkter identifieras, övervakas och korrigerande åtgärder genomförs för att erhålla en bra kvalitet på dricksvattnet när det når användaren. En så kallad riskbaserad vattensäkerhetsplan (WSP, Water Safety Plan) som har utarbetats av WHO, tar ett helhetsgrep för att belysa dricksvattensystemets sårbarhet. Fokus i analysen ligger på hälsa och leveranssäkerhet.

Riskhantering reningsverk

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, det vill säga reningsverk dimensionerade för fler än 200 personekvivalenter, ska analysera och bedöma sina risker i enlighet med kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Riskbedömning krävs också vanligtvis som underlag för prövning eller omprövning av tillstånd enligt miljöbalken. WSP genomför bedömningar och arbetar även med riskreducerande åtgärder samt rutiner och uppföljningar för att minska riskerna i verksamheten.

Riskhantering avfallshantering

Avfallshantering är förknippade med många olika typer av risker. WSP bedömer miljö- och brandrisker för deponier, utsorterat avfall och annan avfallshantering. Vi hanterar brand- och explosionsrisker för deponigas och rötningsanläggningar. Vi utför riskbedömningar, emissionskontroller med mera av aktiva och nedlagda deponier.

 

Contact:

Jan-Ove Ragnarsson
Jan-Ove Ragnarsson Coordinator environmental risk