• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Krishantering

WSP har kompetens kring och erfarenhet av att arbeta med olika delar av krishantering. Tillsammans med kunden kan vi åstadkomma en god krishantering genom att med lämplig metod identifiera behov, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, bygga upp en krisorganisation, osv.

Bullet Ledningssystem
Bullet Stödsystem
Bullet Utbildningar
Bullet Övningar
 
 

Vidare kan WSP utveckla kundens förmåga att hantera olika händelser, skapa lednings- och stödsystem, utföra utbildningar och övningar, kartlägga kritiska beroendeförhållanden samt utveckla informationshanteringen vid kriser.

När är det kris?

En kris kännetecknas av en händelse som drabbar många människor och stora delar av den verksamhet som påverkas av händelsen. En kris hotar en organisations eller ett systems grundläggande funktioner och värden som exempelvis tekniska försörjningssystem eller människors hälsa.

Genom att tänka efter före går det att lindra skadeverkningarna vid en kris. Ofta kan konsekvenserna av krisen då hejdas i sin linda. Medvetenheten om hur kriser som pandemier, översvämningar, elavbrott, störningar i produktion och terrorhot kan hanteras bör öka.

Planering för god krishantering

Krishantering handlar om förmågan att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera den. Grunden i en bra krishantering är väl genomförda risk- och sårbarhetsanalyser. WSP kan hjälpa organisationer att få god kännedom om vad som kan inträffa och vilka konsekvenser som då uppstår, vilket ökar förutsättningarna för snabb återhämtning. Genom att utbilda personal och utföra krisövningar skapas en organisation med förmåga att även hantera det oväntade, eller till och med det otänkbara.

Erfarenhetsåterföring och uppföljning

För att få en helhetsbild av en organisations krishantering är det av stor vikt att dra lärdom av de händelser som inträffar. WSP hjälper kunden med att undersöka och utreda inträffade händelser i syfte att utveckla kundens krishantering.

Den offentliga sektorns krishanteringssystem

Sveriges nationella krishanteringssystem bygger på sektors- och områdesansvar. Sektorsansvaret innebär att varje myndighet ansvarar för sitt eget ansvarsområde. Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer i samhället, lokalt, regionalt och nationellt. För att leva upp till det behövs; relevanta nätverk, tvärsektoriella risk- och sårbarhetsanalyser, samordning av information till allmänheten vid en kris, en kompetent krisorganisation och prioritering av resurser efter behov och särskilda beslut.

Kontinuitetsplanering - Business Continuity Planning (BCP)

Med bakgrund av nya hot, ökad sårbarhet och ny teknik handlar det inte längre om att endast återställa tekniken vid ett avbrott. Det handlar om att upprätthålla, återuppta och återställa hela företaget. Det är givetvis viktigt att arbeta förebyggande inom ramen för normalt riskhanteringsarbete men vi vet alla att olyckor ändå inträffar och då gäller det att stå beredd genom att ha en väl utformad kontinuitetsplanering. Många företag har helt enkelt inte råd att riskera ett avbrott. Ett avbrott ger ökade kostnader men kan också ge stora konsekvenser för affärsverksamheten genom förlorade marknadsandelar eller bad-will.

WSPs kompetens inom krishantering

WSP har konsulter med erfarenhet av att utveckla en organisations krishantering både inom den offentliga sektorn och inom näringslivet, vilket gör att vi vet vilka lagar, föreskrifter och praxis som råder inom krishanteringsområdet. WSPs breda erfarenhet från uppdrag med fokus på risk- och krishantering gör att vi har förmåga att föreslå lämpliga metoder, utbilda er personal och på ett pedagogiskt sätt sammanfatta arbetet så att även den som inte arbetar med dessa frågor till vardags enkelt kan ta del av resultatet. Avbrott kostar – se till att verksamheten är väl förberedd! 

Mer information om krishantering

Läs broschyren och Kontinuitetsplanering och krishantering (pdf).

 

Mer information och referensuppdrag?:

Johan Lundin
Johan Lundin Technical Director Risk
Henrik Selin
Henrik Selin Avdelningschef
Call us 010-722 50 00