• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Människa - teknik- organisation (MTO)

WSP erbjuder tjänster för att förebygga risker som uppstår i samspelet mellan människa, teknik, organisation. Genom systemsyn kan riskfyllda förhållanden upptäckas och behandlas innan dessa i värsta fall leder till att olyckor sker. Säkerhet skapas i hög grad i enskilda situationer och bygger på ett bra samspel mellan människan, organisationen och tekniken.

Bullet Managementverktyg
Bullet Säkerhetskultur
Bullet Organisation
Bullet Utbildningar
 
 

WSP arbetar proaktivt med risker för att undvika att olyckor sker och använder sig bland annat av säkerhetsindikatorer (SPI) för att utvärdera verksamheter. Att utvärdera en verksamhet enbart med hänsyn till statistik har flera svagheter. Det statistiska underlaget är ofta litet (få olyckor sker), vilket leder till att trender är svåra att upptäcka. Dessutom sker olyckor både i säkra och osäkra verksamheter, varför enbart statistik blir ett missvisande mått på hur säker verksamheten är.

WSP har många års erfarenhet av utbildning inom personligt säkerhetstänkande med flera goda exempel på organisationer som har lyckats ändra medarbetares attityder till säkerhet – skapat en god säkerhetskultur. 

WSP och MTO

WSP har ett unikt Managementverktyg för MTO-analyser där vi studerar samspelet mellan människa, teknik, organisation för att bedöma säkerhetsnivån hos företag.

Läs mer om våra MTO-relaterade tjänster:

 • Människa 
  Personligt säkerhetstänkande – WSP erbjuder flera uppskattade utbildningar inom personligt säkerhetstänkande.
 • Normbyggande och säkerhetskultur - WSPs utbildning för att engagera alla medarbetare till att bli normbyggare och att vara ambassadörer för en god säkerhetskultur.
 • Teknik
  Riskhantering – WSP erbjuder heltäckande tjänster inom samtliga steg i riskhanteringsprocessen. Vi har en gedigen erfarenhet av riskbedömningar och jobbar aktivt med metodutveckling. Vi har också utbildningar i riskhantering, riskbedömning med mera.
 • Organisation
  Organisatoriska riskanalyser - WSP genomför organisatoriska riskanalyser inom flertalet områden. Vi jobbar också med att utveckla säkerhetspolicy och säkerhetsledningssystem. Kontakta oss för mer information.

 

 

Mer information och referensuppdrag?:

Jan-Ove Ragnarsson
Jan-Ove Ragnarsson Coordinator environmental risk
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00