• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utbildningar inom brand, risk och säkerhet

WSP Brand & Risk är en av Sveriges mest meriterade konsulter inom brandskydd, riskhantering och säkerhet. Utöver direkta konsulttjänster erbjuder vi även företagsanpassade utbildningar.

 

Anläggningsskötarutbildning

Med denna utbildning får deltagaren kunskap om regler, funktioner och hantering av anläggningens automatiska brandskyddsanläggningar så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen bör genomföras innan man går in i rollen som anläggningsskötare och med regelbunden uppdatering. Kursen vänder sig till anläggningsskötare, brandskyddsansvariga, fastighetsskötare m fl.
Mer information och anmälan (pdf).

Brandskydd under byggtid

Varje år inträffar skador för miljontals kronor i sam-band med bränder på byggarbetsplatser. Utöver riskerna för allvarliga personskador kan bränder leda till stora förseningar av byggnadsarbetet och utdragna rättsprocesser. För att undvika att detta inträffar är det viktigt att känna till riskerna med bränder under byggtid och ha kunskap om hur bränder kan förebyggas och hur konsekvenserna av en brand kan minimeras. Mer information och anmälan (pdf).

EKS – Brandskydd av bärande konstruktioner

WSP erbjuder en heldags kurs om förändrade regler för dimensionering av bärförmåga vid brand (BKR blir Eurokod + EKS). Fokus läggs på nyheterna och tillämpning. Kursen vänder sig till byggnadskonstruktörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, räddningstjänsten m.fl. Mer information och anmälan (pdf).

Riskhantering – Grundläggande utbildning för Sevesoverksamheter

Inom industrin arbetas det fortlöpande med riskhantering och säkerhetsbedöm­ningar. Kraven på Sevesoanläggningar är särskilt framträdande och fokus riktas mot de mest riskfyllda anläggningarna. Efter genomförd utbildning kommer del­tagarna ha en god förståelse för riskhanteringsprocessen och möjlighet att möta kraven i Sevesolagstiftningen. Denna tredagarsutbildning vänder sig till dig som arbetar vid verksamheter som omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen, såväl den högre som den lägre kravnivån.

Mer information och anmälan (pdf).

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Jan Ottosson
Jan Ottosson Section Manager - Fire Safety Engineer
Call us 010-722 50 00