• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Fredrik Frensborg: Utan skratt ingen stad

October 08, 2014
 

Är involverad i den ganska drastiska förändring som sker av Uppsala i och med planeringen av den nya stadsdelen Rosendal. Uppsala går just nu från att vara en halvsovande Stockholmsförort till att bli en attraktiv storstad i omedelbar närhet till Stockholm.

 

Man planerar att ta över stafettpinnen från Malmö vad gäller stadsutveckling och hållbarhet. Både kommunen och vi konsulter i staden är därför i full gång med att rigga våra organisationer för att kunna erbjuda den bredd av tjänster som behövs när man bygger modern stad.

Planeringen för bostadsförsörjning, kollektivtrafik, trafikflöden och handel samverkar i ett komplext system. Vill vi utifrån ett hållbarhetsperspektiv försöka förändra vårt sätt att bo och leva i våra städer måste vi veta hur dessa delar påverkar varandra. Särskilt intressant blir det som i Uppsala när kommunen förtätar på mark som de själva äger. Då kan de utforma och ställa krav i olika skeden. Vi vill för Rosendal att en trovärdig idé ska genomsyra detaljplan, gestaltningsprogram och hållbarhetsprogram.

Det räcker dock inte med att bara ställa krav utifrån olika program. En framgångsrik process behöver en samsyn runt viktiga frågor. Först då kan tjänstemän, byggherrar och konsulter tillsammans nå långsiktig framgång. Denna process behöver ett engagemang från de olika parterna. Exempel på framgångsfaktorer för detta engagemang är innovationsskapande insatser, kompetenshöjning för alla inblandade, profilering och att skapa synlighet. Det allra viktigaste för engagemanget tror jag dock är att man kontinuerligt har roligt tillsammans! I arbetet med Rosendal har vi kul och det kommer att bli ett toppenområde som präglas av utbildning, barn och unga samt ett aktivt liv.