• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

WSPs hållbarhetsnätverk

 
 

 
 

Cultural planning i Pajala

December 01, 2014
 

Jag är som landskapsingenjör och miljöpsykolog övertygad om att en hållbar samhällsplanering måste utgå ifrån människor och den sociala hållbarheten. Det är ju trots allt människors levnadsmiljöer vi ska utforma och underhålla, men ändå verkar mycket i samhällsutvecklingen bli beslutat enbart på lagar,råd och riktlinjer utan tillfredställande medborgardialoger. Därför blev jag förtjust över uppdraget att bidra till samhällsplaneringen i Pajala genom att kartlägga ortens kulturella resurser med metoden Cultural planning.

 

Genom metoden kan kommunens självbild stärkas, värden på den unika platsen lyftas fram och medborgarnas tankar och känslor får komma fram.  Metoden är aktiv, demokratisk och gränsöverskridande. Processen i sig skapar en starkare sammanhållning på orten genom att skapa tillfällen och platser att möta och prata med andra människor om platsen. Ofta möts grupper av människor som i vanliga fall inte har så mycket med varandra att göra.

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling som fokuserar på det kulturella perspektivet på platsen. Med kultur menas då kultur i dess vidaste mening : Kultursektorn, kreativa näringar och immateriella värden som traditioner, kreativitet och framtidstro.  Det är lika viktigt att prata med biblioteket och teatern som med det lokala caféet, badhuset och olika föreningar. Dialogen i kartläggningen är inkluderande och omfattande.  

I Pajala har kommunen stått inför en omfattande samhällsomvandling. De har på kort tid gått från en ort med starkt vikande befolkningsunderlag och hög arbetslöshet till att ha kraftig bostadsbrist och stor mängd inpendlande arbetskraft till den nya gruva som öppnade i kommunen.  I samband denna stora uppgift att skapa bostäder och utrymme för nya verksamheter passade det bra att utföra en omfattande medborgardialog med hjälp av Cultural planning för att fånga in invånarnas tankar om sin ort.

Under 6 månader fick totalt 400 personer i Pajala komma till tals via webbenkät, djupintervjuer, gruppdialoger, byasamtal, miniworkshop och via sociala media.  Fram trädde en ganska enad bild av en ort som har en stark social närhet och värme mellan människor. Man hälsar på alla man möter på gatan och låser inte sin ytterdörr och är alltid beredd på besök och har ordning på torpet. Detta är egenskaper man är stolt över tillsammans med det tornedalska arvet och den storslagna naturen och älven.Lokala kulturskatterna som författaren Mikael Niemi och både personen Lars Levi Laestadius och Laestadiusområdet  där han bodde och verkade vill man lyfta  som saker som gör Pajala centralort unikt.

I dialogen var alla eniga om att det saknas mötesplatser på orten för både unga och vuxna. Fram träder även stark kritik mot utseende och underhåll av de offentliga miljöerna och byggnaderna. Centralorten kallas grå, ful ogästvänlig och övergiven. De vuxna önskar sig mötesplats i form av ett kulturhus och ungdomarna vill mötas på en fritidsgård och en badplats. Alla önskar sig en grönare, vackrare centralort. 

Resultatet av Cultural planning-kartläggningen är en väl underbyggd fingervisning om vad kommunen bör satsa på och prioritera för att öka just Pajala centralorts attraktivitet både för de som redan bor där och för de man önskar locka dit.  I skrivande stund  hänger den konkurshotade gruvans öde i en skör tråd och jag kan föreställa mig att hela kommunen nervöst håller andan. När så mycket i en ort kan stå och falla på att en enda stor verksamhet försvinner är det enligt mig extra viktigt att ha kartlagt platsen på ett sätt som tydliggör även andra resurser. 

Det kan man göra med Cultural planning. Där lyfter man upp många redan existerande och flera potentiella kulturella resurser som bidrar till ortens särprägel och sysselsättning. Metoden tydliggör att man inte ska stirra sig blind på en enda näring. En hållbar samhällsutveckling är att erkänna och nära många olika resurser i samhället. Då både sprider man riskerna och odlar en unik och kreativ platsidentitet.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown