• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Dålig omsättning garanterat dåligt för omsättningen

November 22, 2016
 

Många kanske inte tänker på att luftomsättningen och klimatet i en butik har en avgörande betydelse för hur trivsamt kunderna uppfattar sin shoppingupplevelse. Undersökningar visar att det har en direkt inverkan på hur länge de stannar och hur motiverade de blir att fortsätta handla. Man kan med andra ord säga att det finns en direkt koppling mellan inneklimat, luftomsättningen och butikens omsättning. Eftersom omsättningsbaserade hyresavtal är vanligt inom handeln, så bör detta vara intressant för fastighetsägaren.

 

För att få ett bra inomhusklimat måste tillförseln av frisk luft fungera på samma sätt som bortförande av ”begagnad” luft. Friskluften måste ofta värmas upp eller kylas för att man ska uppfatta inomhusklimatet som trivsamt. I butiker är det vanligt med stora glasytor och stark belysning för att locka kunder och exponera sina varor, men det innebär också problem med soluppvärmning och ökat kylbehov. Dålig ventilation i byggnader leder ofta till luftvägsproblem, sjukfrånvaro, dålig komfort och försämrad arbetsprestation. Eftersom personalkostnaderna ofta är höga är inomhusluftens kvalitet i allra högsta grad också en ekonomisk fråga för butiksinnehavaren.

När man kommer in i ett köpcentrum med bra inomhusklimat stannar man ofta längre och blir mer motiverad att fortsätta handla. Bra luftkvalitet ger också lägre kostnader för drift och underhåll av byggnaderna tack vare färre klagomål på inneklimatet.  Genom att utnyttja ”smarta” lösningar kan man sänka kostnaderna för uppvärmning och kyla men även så enkla metoder som att optimera drifttider, byte av belysning som alstrar värme som sedan måste kylas bort, återvinning och utnyttja spillvärme eller frikyla kan sänka driftskostnaderna.

Människan utför sina uppgifter sämre, om ventilationen är undermålig. Ett stort antal studier bekräftar detta. Liknande undersökningar bekräftar även, att hög luftkvalitet ökar människans koncentrationsförmåga, trivsel och produktivitet. Under en timme omsätter i våra lungor ca 500 liter luft per timme vid stillasittande arbete. Denna luft tar vid utandning med sig kroppsegna partiklar ut i rummet tillsammans med CO2 och fukt. En del av dessa partiklar är bakterier och virus vilka även kan vara hälsovådliga för andra människor i vår närhet, medan andra organiska luftföroreningar påverkar våra luk¬tsinnen på ett negativt sätt. En hel del partiklar avges även till luften från vår hud och från våra kläder. Den ”begagnade” luften måste vädras ut och ersättas med ny luft uppvärmd/kyld luft och det blir då en ekonomisk fråga för fastighetsägaren.

Det är många som ställer krav eller har regler för ventilationen och det är fastighetsägarens ansvar att uppfylla dessa krav. Inte sällan läggs dock ansvaret för själva inredningen på hyresgästen som med sina egna armaturer själv kan orsaka problem med onödig uppvärmning. Lika vanligt är att butiksinnehavaren tackar nej till kyla av kostnadsskäl. Det är därför viktigt att fastighetsägare och butiksinnehavare samarbetar för att åstadkomma ett bra klimat. Inte minst för omsättningens skull.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown