• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Ny lagstiftning vill synliggöra miljöskulderna

November 24, 2016
 

Vid förvärv av verksamhet eller fastigheter med förorenad mark, brukar man traditionellt förlita sig på att ansvaret för saneringskostnader kan täckas av den förorenande verksamhetsutövaren, förutsatt att denna finns kvar. Men vad händer i de fall då verksamhetsutövaren saknar ekonomiska medel för att genomföra saneringen?

 

Naturvårdsverket har under årets början utrett olika möjligheter för att hitta finansieringsformer för kostnadseffektiv sanering av förorenade områden. Myndigheten ska analysera och ge förslag till möjliga finansieringsmekanismer, som till exempel branschinitiativ och fondlösningar liknande Svenska Petroleuminstitutets miljösaneringsfond (SPIMFAB). Man tittar även på rättsliga förutsättningar för myndigheter att ingå bindande avtal med verksamhetsutövare och fastighetsägare, bland annat med utgångspunkt i en av regeringen lagd proposition om Miljöbalken (2008/09:217).

Naturvårdsverket ska vidare föreslå de författningsändringar som kan vara nödvändiga för genomförandet av förslagen. Författningsförslagen ska sedan åtföljas av en konsekvensutredning.

Naturvårdsverket förslår två olika sätt att öka finansiering av efterbehandling av förorenade områden:

  • Att alla verksamhetsutövare som omfattas av förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, ska upprätta en så kallad saneringsplan med tidsbestämd planering av efterbehandling av konstaterade föroreningar inklusive kostnadsuppskattningar, och
  • Att alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamhetsutövare betalar in avgifter till en statligt administrerad fond för bidrag till efterbehandling i de fall det finns en ansvarig men som saknar betalningsförmåga.

Förslaget innebär ett synliggörande av kostnaderna för existerande verksamheter. Kostnaderna ska synliggöras i verksamhetsutövares finansiella redovisning med syftet att öka incitamentet att succesivt minska kostnaderna. Förslaget stärker också incitamenten att vilja förebygga föroreningar då avsättningarna kommer att påverka företagens kapitalstruktur. Den slutliga efterbehandlingskostnaden blir en del av produktionskostnad.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown