• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Nya kontorstrender inte bara positivt

March 09, 2016
 

Det finns en allmän trend att bygga om befintliga kontor till öppna kontorslandskap. På detta sätt kan en större mängd personer vistas på samma yta och fastigheten blir mer flexibel vilket underlättar uthyrning. Många inredningsarkitekter glömmer de tekniska begränsningarna som redan är inbyggda i fastighetens installationer. Konsekvensen kan bli en dyrare åtgärd än vad man från början tänkt.

 

Flera personer betyder en ökad värmebelastning och därför både ett ökat behov av komfortkyla och ett ökat behov av luftutbyte. Att komplettera med mer ventilation behöver inte vara ett stort problem. De befintliga ventilationssystemen kan ha en viss överkapacitet, man brukar projektera för maximalt 15 % överkapacitet. Behöver man ett större luftutbyte än så, måste ventilationssystemet utökas, och i de flesta fall är betyder detta också att man behöver utrymme för fläktaggregat och kanalisation. Frågan handlar då istället om utrymme i fläktrum, befintliga ventilationsschakt och ovanför innertak. Om man ökar luftflödet för mycket måste nämligen storleken på alla kanaler utökas för slippa de ljudproblem som annars lätt uppstår i för små kanaler. Är kanalernas dimension för små, ökar också energianvändningen för fläktarna markant. I normala kontorsbyggnader begränsas åtgärderna av att utrymmet ovanför undertaken, där flera installationsdragningar ska samsas om utrymmen som sällan är större än 0,5 meter. Många av dagens befintliga kontorslokaler var sannolikt inte projekterade efter en ökad mängd människor, och kanske inte heller projekterade för den värmealstring som datorer medför. Många äldre byggnader var dessutom byggda med ventilationskanaler ingjutna i bjälklaget för att hålla nere våningshöjden mellan bjälklagen så mycket som möjligt.

Den nya trenden med aktivitetsbaserade kontor är en vidareutveckling av kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontor ger företagen lägre hyreskostnader och mer flexibilitet att utnyttja hela lokalen som spelrum för en växande eller säsongsbaserad verksamhet. Rent ventilationstekniskt är ett traditionellt kontorslandskap att föredra, då man i projekteringen kan dra fördel av att alla kontorsplatser sällan används samtidigt, och då inte behöver projektera kontoret för 100 % beläggning. I ett aktivitetsbaserat landskap däremot, finns inte platser för alla anställda, och man måste projektera för att hela kontorsytan är konstant är fullt utnyttjad. Går man från tradionellt cellkontor till aktivitetsbaserat kontor är det inte ovanligt att ventilationsbehovet ökar med upp till 60 %.Att komplettera med ventilation och kyla efterhand i en pågående verksamhet är inte lätt, och inte billigt. Som fastighetsägaren bör man inte heller glömma bort att förhandla om den ökade energibelastningar som en hyresgästanpassning med förtätning kan ge upphov till.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown