• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Ljusdesign

 
 

Blogg om ljusdesign Få en inblick i en ljusdesginers vardag och vad som är på gång i branschen. Du får även ta del av några av de projekt som WSP är inblandade i.

 
 

En revolution inom gatubelysning

December 01, 2016
 

Framsteg inom LED-teknik möjliggör en förändring i hur vi använder ljuset – från att vara i stort sett enbart för att belysa till en människofokuserad lösning för flera funktioner. För första gången i historien är ljusdesign inte bara för att ta itu med den visuella aspekten av belysning. Den kan i allt högre grad medvetet arbeta med det känslomässiga och biologiska välbefinnandet hos en person. Dessutom leder tanken på Internet Of Things och Smart Cities till att det kan bli möjligt att integrera belysningen i nya sammanhang i vår urbana miljö.

 

I Europa finns idag cirka 90 miljoner traditionella gatubelysningsarmaturer och det beräknas att 75 procent av dessa är äldre än 25 år. Det är en enorm potential i denna gigantiska infrastruktur. Dels har vi det rena teknikutbytet som skulle kunna minska energianvändandet med minst 50 procent, oftast uppåt 80 procent.

Fast jag ser att den stora potentialen ligger i att vi har möjligheten, att i samband med detta byte, uppgradera till nya funktioner och nya affärsmodeller. Fördelarna med LED-teknik för städer går bortom den överlägsna energieffektiviteten i LED som också har längre livslängd och lägre underhållskostnader. LED-teknik möjliggör nämligen integration av särskilda styr- och kontrollfunktioner, liksom ny information- och kommunikationsteknik integrerat i anläggningen. Vi ser tankar om WiFi i våra strategiskt placerade belysningsstolpar. Tanken är heller inte långt borta från LiFi. Galet snabb kommunikation via ljus till våra bärbara enheter. Eller informationsinsamling som kan hjälpa till vid trafikkontroll, parkeringshänvisning och gatuskötsel.

För att detta ska fungera kommer mycket förhandsanalys att behövas. Det kommer generera mycket bakgrundsdata som inte används direkt i systemet, men som kan användas till andra applikationer och tjänster. Hur detta ska hanteras behöver också tas med i planen för den smarta staden. Framförallt kommer det kosta i investering. Det blir något som kommunerna noga behöver fundera på – hur, när och om det ska inkorporeras i samhällsfunktionerna. Samtidigt finns flera olika lösningar på just finansieringen.

1. Självfinansierande

  • Direkt betalning av direkta investeringar – detta kan göras om städer har en tillräcklig budget i respektive året på grund av kassareserver, statsbidrag eller helt egen finansiering genom obligationer eller skulder från banker.
  • Gradvisa uppdateringar infrastruktur – kostnaderna täcks på basis av den gamla belysningsinfrastruktur som kan ersättas av ny teknik och vinsten återinvesteras i anläggningen.

2. Tredjepartsfinansiering

  • Offentlig-privata partnerskap – kommunen delar kostnaden med en privat aktör. En fast årskostnad för att täcka initiala investeringar över (del av) drifttiden och integrera dessa i de löpande kostnaderna. Kommunen betalar för en definierad och prestationsbaserad belysningstjänst. Där ingår installation och underhållsservice. Leverantören kan också söka finansiering från den privata sektorn genom stadsutveckling med fastighetsägare och liknande.
  • Energibolagsfinansiering – baserat på avtal om service, trygghetsvärden, upplevelse och teknisk standard ger energibolaget olika energieffektivitetstjänster till en kommun och får intäkter från de energibesparingar som de genomför och de tilläggstjänster som de kan förse kommunen med.

3. Leasing/lånefinansiering

  • Kommunen säljer sin tillgång till belysnings- eller kraftbolaget som äger den fysiska belysningsinfrastrukturen. Beställaren, det vill säga kommunen, erhåller rätten att använda tillgången under en definierad tid genom att betala ett leasingavtal. Kommunen får härigenom ett fast pris för drift och skötsel men betydligt svårare att bestämma stora förändringar.

Alla finansieringsmodeller har fördelar och nackdelar i fråga om placeringsrisker och äganderättigheter. Jag känner mig glad att jag får vara verksam i denna spännande tid av förändring. Detta är en revolution som elektrisk gatubelysning inte sett maken till sedan den först infördes i slutet av 1800 talet.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown