• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Valtatie 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla, välillä Oijustie – Erottaja

Valtatie 4 on Rovaniemen kohdalla osa kansainvälistä tieliikenteen yhteyttä Norjaan ja Barentsin alueelle. Rovaniemellä tie toimii myös tärkeänä kaupunkiseudun työmatka- ja asiointiliikenteen välittäjänä.

 

Tiejakson ongelmana on riittämätön välityskyky.  Tiejakso on vilkasliikenteinen ja liikennevalo-ohjatut liittymät ruuhkautuvat helposti. 

Raskaan liikenteen osuus on huomattava ja se tulee lisääntymään lähivuosina.  Valtatien ja siihen liittyvän katuverkon liikenteen sujuvuusongelmat rajoittavat samalla Rovaniemen maankäytön kehittämistä.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liittymien toimivuuden turvaaminen sekä väylän kaupunkikuvallisen ilmeentason nosto.

 Suunnitelmamme:

  • parannetaan valtatietä noin 2,5 km matkalla Oijustieltä Erottajan eritasoliittymän pohjoispuolelle.
  • rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää sekä puretaan kolme valo-ohjattua valtatien liittymää.
  • rakennetaan ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä sekä alikulkukäytäviä.
  • parannetaan katuja ja katuliittymiä.
  • rakennetaan meluntorjuntaa.
  • parannetaan kaupungin katuverkon  sujuvuutta  rakentamalla  kiertoliittymä  tai liikennevalo-ohjaus useisiin katuliittymiin.

Hankkeen vaikutukset:

+    liikenneturvallisuus parantuu.

+   valtatien liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee.

+   joukkoliikenteen sujuvuus paranee.

+   kaupunkirakenteen eheyttäminen ja maankäytön kehittäminen tulee mahdolliseksi.

+   kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat.

+   meluhaitat vähenevät.

 

Yhteystiedot:

Tomi Harjula
Tomi Harjula Business Unit Manager, Infra Oulu
+358 207 864 272