• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Espoon keskustoille periaatteet

Laadimme yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa Espoon keskustojen suunnittelulle periaatteet. Työn käynnistyessä analysoimme eteläisen Espoon maankäytön monipuolisuutta ja määrittelimme urbaanin kriteerit. Valittujen kohdealueiden kuiluanalyysin avulla johdimme keskustoille suunnitteluperiaatteet.

 

Espoo on viiden kaupunkikeskuksen rungosta muodostuva verkostomainen kaupunki, jossa on tällä hetkellä noin 265 000 asukasta. Vuotuinen väestön lisäys on ollut keskimäärin 4000 asukasta eli 1,5 %, minkä jatkuessa espoolaisia on vuonna 2050 noin 400 000. Vuoteen 2050 mennessä Espoon väestönkasvusta (arviolta 140 000 asukasta) valtaosa pyritään sijoittamaan nykyisille keskusta-alueille niitä laajentamalla ja tiivistämällä. Kaupungissa on kokonsa perusteella jo nyt vahva kysyntä omien keskustojen monipuolisille palveluille ja houkutteleville yhteisille ulkotiloille. Keskustojen kehittämistä tukee myös havainto ns. uuden työn työpaikkojen hakeutumisesta keskustoihin. Lisäksi perhekoon pienentyminen lisää urbaanin asumisen kysyntää.

Suunnitteluperiaatteilla pyritään siihen, että erityisesti raideliikenteen asemien ja pysäkkien ympäristöjen kaupunkikeskuksista muodostuisi urbaaneja ja viihtyisiä jalankulkua sekä joukkoliikennettä korostavia alueidensa monipuolisia ytimiä. Periaatteita soveltamalla tavoitellaan keskuksista urbaanimpia ja keskustamaisempia. Suunnitteluperiaatteissa esitettyjä tavoitteita ja keinoja sovelletaan maankäytön ja liikkumisen suunnittelussa osayleiskaava- ja asemakaavatasoilla. Laajempaa näkemystä tavoiteltavista kaupunkirakenteen ominaisuuksista tarvitaan erityisesti pienten kokonaisuuksien täydennysrakennuskaavoituksessa.

Suunnitteluperiaatteilla vahvistetaan keskustojen strategista suunnittelua ja ohjataan käyttötarkoitusten yhdistelemistä, liikkumisjärjestelmää, paikkojen verkostoa, kaupunkitilaa ja palveluita, identiteetin vahvistamista sekä sosiaalista ympäristöä. Suunnitteluperiaatteiden laadinta perustuu näkemykseen, että Espoon menestyminen ja resurssiviisaan kaupunkirakenteen toteutuminen edellyttää joukkoliikenteeseen kytkeytyvien keskustojen vahvaa kehittämistä viihtyisien pientaloalueiden ja rakennettuja alueita yhdistävän viheralueverkon lisäksi.

 

Yhteystiedot:

Terhi Tikkanen-Lindström
Terhi Tikkanen-Lindström Business Area Director
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown