• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Kaupunkien meluselvitykset

Laadimme parhaillaan EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisia meluselvityksiä Jyväskylän, Kuopion ja Oulun kaupungeille. Vuoden 2017 aikana melulaskennat tehdään uudella yhteiseurooppalaisella laskentamallilla (CNOSSOS). Mallilla pyritään parempaan tarkkuuteen ja samalla yhtenäistetään laskentamenettelyt koko EU:ssa.

 

Kaupunkien meluselvityksissä tarkastellaan tie- ja raideliikenteen, teollisuuden sekä tarvittaessa myös vapaa-ajantoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja. Meluselvityksen tulosten perusteella löytyy vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on merkittävin ympäristömelun aiheuttaja? Kuinka paljon asukkaita altistuu ympäristömelulle? Minne meluisimmat kohteet sijoittuvat? Onko vielä hiljaisia alueita ja minne ne sijoittuvat?

Meluselvitykset laaditaan laskentamallien avulla. Nämä mallit sisältävät äänen etenemistä kuvaavien algoritmien lisäksi tiedot melua aiheuttavista toiminnoista ja ympäristöistä. Laskentamallit sisältävät myös tiedot maaston korkeuksista, kaduista ja radoista, rakennuksista (käyttötarkoitus ja asukkaat), maan pinnan akustisista ominaisuuksista, teollisuuskohteiden melupäästöistä ja liikenteen määristä.

Selvitysten lopputuloksena saatavat tiedot meluvyöhykkeistä ja melulle altistuvien asukkaiden määristä toimitetaan EU:lle. Tuotettu tieto ja laskentamallit ovat oiva apuväline maakäytön suunnittelussa, mm. asemakaavojen meluselvitysten laatimisessa sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laadinnassa.