• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Suomen WSP:n monialainen tiimi voitti liikenteen konseptisuunnitelmakilpailun Kiinassa lokakuussa 2017

Yunnanin läänissä Kiinan lounaisosassa sijaitsevan noin 100 km ympärysmitaltaan olevan Fuxian-järven ympärille halutaan raideliikenteen järjestelmä turistien houkuttelemiseksi ja toisaalta järven ekologisen tasapainon turvaamiseksi kehittyvän maankäytön myötä. Kutsukilpailun tavoitteena oli arvioida eri raidejärjestelmien toteutettavuutta luonnonkauniissa ja vuoristoisessa järviympäristössä, joka on verrattavissa esim. Zurichiin tai Geneveen. Erityishuomion kohteena oli monorail.

 

WSP:n asiantuntijat Suomessa lähestyivät kilpailukohdetta liikenteen ja maankäytön yhteissuunnittelukohteena, jossa tärkeää on tavoitella alueen ekologisesti kestävää kehittymistä. Kilpailun lopputuloksena syntyi joukkoliikennejärjestelmä, jonka toteutettavuutta on tarkasteltu esimerkkijaksoilla.

Konseptisuunnitelmakilpailu potentiaalisesta raideliikenteen järjestelmästä Fuxian-järven ympäri käynnistyi syyskuussa 2017. WSP Finland sai yhdessä kahden muun monialaisen konsulttitoimiston (T.Y.Lin International ja Halcrow) kanssa kutsun osallistua suunnittelukilpailuun. Alueen paikallishallinto ja päätöksentekijät toivoivat kilpailuun osallistuneilta kansainvälisiltä suunnittelutoimistoilta uusia ratkaisuja ja näkemystä kohteena olleeseen ekologisesti herkkään ympäristöön. Noudatellen keskushallinnon ”One belt, one road” aloitetta, alueen keskuskaupunki Yuxi nähdään kansainvälisenä liikenteen solmupaikkana, joka yhdistää ASEAN naapurivaltiot tulevaisuudessa.

Huolimatta vain kuuden viikon kilpailuajasta, tilaajan odotukset olivat korkealla. Kilpailun tuotokseksi vaadittiin kiinankielinen raportti, esittelykalvosarja sekä viiden minuutin mittainen esittelyvideo useiden hallinnollisten dokumenttien lisäksi.

Lokakuun lopussa kukin kolmesta osallistujasta piti ideastaan 40 minuutin esityksen tuomaristolle, joka koostui kaupunkisuunnittelun ja raideliikenteen asiantuntijoista sekä paikallishallinnon edustajista. Tämä oli WSP Finlandille ainutlaatuinen kokemus – arviointiprosessi oli avoin ja nopea. Kaikki osallistujat saivat kuulla ensikäden kommentit välittömästi tuomariston jäseniltä. Tämän jälkeen tuomaristo vetäytyi päättämään kilpailun voittajasta suljetuin ovin.

Keskeinen kysymys kilpailutyössä oli löytää ratkaisu alueen kehittymisen turvaamiseksi sekä matkailun edistämiseksi kunnioittaen alueen kulttuuriperintöä ja ekologista tasapainoa. WSP:n esitys poikkesi muiden suunnittelutoimistojen lähestymistavasta. Se tarjosi kiinalaisesta näkökulmasta ainutlaatuisen ja innovatiivisen konseptin. WSP:n tiimi tarjosi järven ympärille räätälöidyn kestävän ja älykkään liikennejärjestelmävaihtoehdon, joka perustuu järven pohjoisosan kaupungin kehittämiseen ja yhdistää alueen ympäröiviin kaupunkeihin ja seudulliseen liikenneverkkoon. Esimerkkeinä WSP esitteli Helsingin ja usean muun eurooppalaisen kaupungin joukkoliikennejärjestelmiä, joissa raideliikenne on keskeisessä osassa.

Fuxian-järvi on Kiinan syvin ylätasangolla oleva puhdasvetinen järvi, jonka merkitys on strateginen. Se on keskushallinnon sekä useiden suunnitelmien ja säädösten huomion kohteena. Vaikka vesistön pinta-ala 211 km2 on samaa suuruusluokkaa kuin Näsijärven, sen valuma-alue 675 km2 on vain 8 % Näsijärven valuma-alueesta. Kuiva ylätasangon ilmasto, kehittymätön infra ja monet ekologiset tekijät nostavat järven pilaantumisriskiä. Matkailijoiden määrän kasvu, tieinfran rakentaminen järven vaikutusalueella ja alueen asuntotuotanto lisäävät uhkia järven tulevaisuudelle. Mikä on Fuxian-järven yhteensä noin 200 000 asukkaan maaseutuyhdyskuntien asema ja mahdollisuudet tulevaisuudessa?

Paikallishallinnon vallitsevana näkemyksenä on, että rakentamisen suojavyöhyke 110 m järven rantaviivasta, kattava raideliikenteen järjestelmä sekä auton käytön rajoittaminen ovat keskeiset tehokkaat keinot järven ekologisen tasapainon säilyttämiseksi. Kilpailutyö oli osa pyrkimystä tutkia järveä ympäri palvelevan raideliikenteen järjestelmän toteutettavuutta. Raideliikenneratkaisua pidetään ympäristönäkökohtien kannalta hyvänä ratkaisuna ja sitä pyritään hyödyntämään erityisesti osana matkailun kehittämistä.


Fuxian-järven pohjoispuolella sijaitseva kaupunki Chengjiang (150 000 asukasta)

 

WSP:n lähestymistapa ja käytetyt menetelmät

WSP:n tiimi huomioi kilpailutehtävässä alueen käyttöön vaikuttavia osa-alueita -  liikennettä, maankäyttöä, matkailua, vesihuoltoa ja ympäristöekologiaa -  mahdollisimman laajasti. Ratkaisut perustuivat Fuxian-järven liikenteen ja ympäristön nykytilanteen sekä olemassa olevien suunnitelmien analysointiin. Raideliikennejärjestelmän tutkimista kontekstistaan irrallisena ei nähty järkevänä, vaan mielekkäämmäksi arvioitiin raideliikenteen tarkastelu osana maankäytöllisiä ja ekologisia tavoitteita sekä liikenteen ekosysteemiä ja liikennepalveluiden kokonaisuutta.

Raideratkaisu on toteutustavasta riippumatta aina ”kovaa” infraa ja ratkaisuna kallis. Tärkeätä on määrittää asukkaiden ja matkailijoiden liikkumisen palvelutasotavoite sekä se, millä prosessilla ja menettelyillä tätä tavoitetta kohti tulisi pyrkiä. WSP esitti vertailuna esimerkkejä siitä, miten joukkoliikenteen eri muodot sekä pyöräily ja kävely tarjoavat todellisen vaihtoehdon liikkumiselle vastaavantyyppisillä kaupunki- ja järvialueilla. WSP esitti myös, miten kestävä liikkuminen on mahdollista toteuttaa korkealaatuisesti siten, että joukkoliikenneväylien varrella kiinteistöjen arvo kasvaa ja palvelut lisääntyvät, vaikka ajoneuvoliikennettä rajoitetaankin.

WSP:n kilpailutyössä esitettiin myös ideatasoiset maankäyttöperiaatteet ja –suunnitelmat Fuxian-järven kolmelle eriluonteiselle kaupunki- ja kyläalueelle. Suunnitelmissa huomioitiin tulevan raideliikenteen vaikutus kaupunkirakenteeseen sekä rakentamisen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja kaupunkikuvalliset tekijät. Maankäyttösuunnitelmien periaatteina olivat muun muassa olemassa olevien kyläkeskusten säilyttäminen sekä raideliikennepysäkkien saavutettavuuden ja käveltävyyden parantaminen. Työssä esiteltiin myös lyhyesti Suomen kaavoitusjärjestelmää.

Tuomaristo arvosti WSP:n konseptia ja faktoihin perustuvaa esitystapaa. Erityistä kiitosta saivat todelliseen maisemaan toteutetut WSP:n laatimat kuvasovitteet ja maisema-alueiden vaikutustarkastelut.

 

Fuxian-järven vertailu eurooppalaisiin järvialueisiin yhtenevässä mittakaavassa 

 


Harvaan asutulla seudulla on vaikea perustella raskas raideliikenteen järjestelmä kustannustehokkaana investointina. Fuxian-järven pohjoispuolella sijaitsevan Chengjiangin kaupungin (kuvassa) asemakeskuksen (valkoinen piste) liittyminen paikallisliikenteen avulla vanhaan keskustaan nähtiin oleellisena osana kaupungin aluekehitystä. Kuvassa on lämpökarttaskenaario kävelyvirtatiheydestä tulevaisuuden tapauksessa, kun asemakeskus ja vanha keskusta on yhdistetty kävelijäystävällisellä bulevardilla.

 


Kuvasovitteita eräänä vaihtoehtona tarkastellusta monorail-järjestelmästä

 

Fuxian-järven joukkoliikennejärjestelmävaihtoehdot ja yhteydet ympäröiviin kaupunkeihin

 

WSP vei ”Kestävä & Älykäs” -liikennejärjestelmäkonseptin muita askeleen pidemmälle, jättämättä sitä tyhjäksi lauseeksi. WSP tarjosi konkreettisen suunnitelman ja työkaluja muutoksen aikaansaamiseksi. Ideamme ja näkemyksemme saivat hyvän vastaanoton ja ne palkittiin lopulta kilpailun tuomariston taholta selkeästi parhain pistein.

 


WSP Finland Työryhmä:

Liikenne: Susanna Kaitanen, Jari Laaksonen, Simo Airaksinen, Olli Haveri, Kaisa Karhula, Antti Kataja, Pieta Kupiainen

Analyysi: Marie Molino, Tianran Li

Urban & Maisema: Hiroko Kivirinta, Xiaoyu Chen

Animation & kuvasovitus: Teo Kaipainen, Petri Kangassalo, Justus Kontiola, Tuire Suihkonen

Muut asiantuntijat: Tuija Pakkanen, Teemu Jama, Susanna Harvio, Kenneth Lin

 

 

 


 

Yhteystiedot:

Susanna Kaitanen
Susanna Kaitanen Yksikön päällikkö, Business Unit Manager
Hiroko Kivirinta
Hiroko Kivirinta Landscape architect
+358 41 545 6566, +358 207 864 414