• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube
 
Finland  
 
 

Merialueiden suunnittelu – elinkeinojen, ihmispaineen ja ekosysteemien yhteen sovittamisen haaste

WSP on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä merialuesuunnittelun käynnistämistä Suomessa. Kyseessä on uusi suunnittelumuoto ja tavoitteena on, että merialuesuunnittelua aletaan tehdä Suomessa niin, että ensimmäiset suunnitelmat valmistuvat vuoteen 2021 mennessä.

 


Kuva: Karoliina Saarniaho/WSP Finland Oy

WSP:n yhdessä alikonsulttien kanssa ympäristöministeriölle laatima Lähtökohtia merialuesuunnitteluun –raportti rakentaa pohjaa merialuesuunnitelmiin. Keskeistä selvityksen toteuttamisessa oli tiivis vuorovaikutus sidosryhmien kanssa haastatteluiden ja työpajojen avulla. Työssä selvitettiin Itämeren merialueen nykyistä käyttöä, tulevaisuuden tarpeita ja olemassa olevaa tietopohjaa merialuesuunnitelmien laatimista varten.

Tutustu selvitykseen tästä: Lähtökohtia merialuesuunnitteluun

 

Ekosysteemilähestymistapaa ja sinistä kasvua

Selvityksessä kuvataan merialuesuunnittelua ja sen keskeisiä lähtökohtia kuten ekosysteemilähestymistapaa ja sinistä kasvua. Lisäksi raportissa esitellään eri toimialojen nykytilanne, kehitysnäkymät, suunnitelmat, lähtötiedot ja tietotarpeet. Yhteenvetona esitetään näiden välillä havaittavia synergioita.

Selvityksen tietokoostetaulukkoa on tarkoitus hyödyntää merialuesuunnitelmien laadinnassa tarvittavan karttakäyttöliittymän ohjelmistoarkkitehtuurin tietopohjana tai rajapintapalveluna.

 

Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa

Jatkona merialuesuunnittelun lähtökohtia pohtineelle työlle ympäristöministeriö käynnisti Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa -hankkeen, jossa on työstetty suunnitteluprosessin sisältöä, vuorovaikutus- ja osallistamistoimenpiteitä sekä suunnitelman sisältöä ja esittämistapaa yhdessä merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän ja maakuntien merialuesuunnittelun yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeen toteutti WSP Finland Oy, jolla oli lisäksi mukana työryhmässä erityisasiantuntijat Suomen kala- ja vesitutkimus Oy:sta sekä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:sta.

Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa –hanke toteutettiin vuorovaikutteisena tiedonmuodostusprosessina, jonka keskiössä oli työpajatyöskentely yhdessä maakuntien liittojen asiantuntijoista, keskeisistä viranomaistahoista sekä merialuesuunnitteluun liittyvien sektoreiden edustajista koostuvan merialuesuunnittelun yhteistyöverkoston ja merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kanssa. Työpajojen valmistelua varten suoritettiin merialuesuunnittelun keskeisille sektoreille kysely, jossa kysyttiin kunkin sektorin tavoitteita ja reunaehtoja merialuesuunnitteluun. Yhteissuunnitteluprosessi koostui neljästä vuoden 2017 aikana seuraavin teemoin toteutusta työpajasta:

 

TYÖPAJA 1 - Suunnittelua läpileikkaavat teemat

 • Maan ja meren vuorovaikutus
 • Sininen kasvu, merialueiden kestävä käyttö ja kehittäminen
 • Ekosysteemilähestymistapa ja merialueiden hyvän tilan saavuttaminen
 • Osallistava suunnitteluprosessi ja lähtöaineistot

TYÖPAJA 2 – Merialuesuunnitelma ja miten se laaditaan?

 • Tilannekuvasta tavoitekuvaan – prosessi, tapahtumat ja roolit
 • Vaikutusarviointi: arvioinnin prosessia tukeva rooli

TYÖPAJA 3 – Merialuesuunnittelun digitaalinen suunnitteluprosessi ja esittämistapa

 • Digitaalisen suunnitteluprosessin edellytykset ja esteet
 • Suunnitelman esittämistapa
 • Digitaaliset työkalut

TYÖPAJA 4 – Merialuesuunnittelun prosessi

 • Suunnitelmien aikajänne ja päätöksentekopisteet
 • Vuorovaikutus
 • Suunnittelussa käytettävät analyysit
 • Suunnitelmien yhteiset merkintätavat
 

Yhteystiedot:

Karoliina Saarniaho
Karoliina Saarniaho Expert in Environment
Hanna Hannula
Hanna Hannula Landscape Architect
+358 207 864 417
Tuija Pakkanen
Tuija Pakkanen Kaupunkianalyytikko
Arto Kaituri
Arto Kaituri Business Unit Manager, Landscape architecture
+358 207 864 407