• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 

Bransje

 

WSP er virksomme innen en rekke ulike bransjer. Vi bidrar med bærekraftige løsninger og jobber i tett samarbeid med våre kunder i deres prosjekter. Vår tilgang på kompetanse og kapasitet gjør at vi alltid kan forme det beste teamet for hvert eneste oppdrag.

 
 
 

De fleste prosjekter innen bygg og eiendom kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte parter. God kontroll av kvalitet, kostnader og fremdrift krever gode rutiner og verktøy for styring og kontroll. God prosjektledelse er en forutsetning for å lykkes. God prosjektledelse øker også prosjektets verdi, og WSP kan bidra til dette.

Prosjekter innen samferdsel og infrastruktur kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte parter. Det er et stort behov for å øke standarden på norske veier og baner i årene som kommer, og mange prosjekteiere mangler enten riktig kompetanse eller kapasitet. WSP kan bistå med begge deler.

Hvordan vi genererer og distribuerer vår energi nå og i fremtiden, er ett av vår tids viktigste spørsmål. Fremtidens energiløsninger er effektive, fremstilt av fornybare kilder, og med små eller ingen utslipp av klimagasser. Norske energiselskaper satser på å utvikle fornybare alternativer, og står overfor store investeringer. Dette gjelder både innen produksjon, distribusjon og infrastruktur. WSP ønsker å være med på denne utviklingen.

Prosjekter i industrien kjennetegnes av store forhåndsinvesteringer. Det er store krav til å ta riktig beslutningene tidlig i prosessen. Samtidig stiger energiprisene, konkurransen hardner til og fokus på miljø øker. Dette bidrar til høyere krav til kostnadseffektivitet, og mer bærekraftig industriproduksjon. Disse utfordringene krever god prosjektledelse, og WSP kan bidra.

Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle - gjennom hele livet. Vi har en befolkning som stadig blir eldre, kravene til fleksibilitet øker, og den medisinske utviklingen er rask. Forventninger og krav til helsevesenet blir høyere, og omsorgssektoren er i stadig endring. WSP har kompetansen som kreves for å ta et samlet grep om utviklingen av helse- og omsorgsektoren.