• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Idé- og konseptutvikling

God planlegging og grundige beslutninger tidlig i prosjektet er med på å redusere usikkerhet og risiko senere i prosjektforløpet. Idé- og konseptutvikling handler om å identifisere og vurdere alternative konsepter opp mot hverandre og gjøre gode strategiske valg.

 

Dokumentasjonen i denne første fasen danner grunnlaget for forprosjektfasen, prosjekteringsfasen og den videre prosjektgjennomføringen. Kartlegging av hvilke behov, mål og krav prosjektets interessenter har, er sentralt. Videre vurderes ulike konseptuelle utviklingsalterantiver. Basert på hvilke krav man har funnet, defineres et alternativ som anbefales videreført. Videre skal dette beslutningsgrunnlaget gjennomgå en kvalitetssikring, og etter hvert danne grunnlag for et styringsdokument for prosjektet.

WSP tilbyr

WSP har bred erfaring fra arbeid i denne fasen, som krever stram styring. Vi har spesielt god kompetanse på prosjekter som er underlagt KS1 og KS2. Vi gjennomfører konseptvalgsutredninger (KVU), som ofte involverer mange interessenter, og krever god forankring hos berørte offentlige etater. Vår rolle er gjerne som prosjektleder, som planlegger og gjennomfører prosesser. Vi tilrettelegger og gjennomfører interessentanalyser, verksteder og idedugnader, og utarbeider selve konseptvalgsrapporten.

For prosjekter som ikke er underlagt KS1 og KS2, har WSP lang erfaring med tilsvarende alternativsanalyser med tilhørende beslutnignsgrunnlag, scenarioprosesser og usikkerhetsanalyser.

For kunder som ønsker å løfte blikket ytterligere, tilbyr vi utarbeidelse av scenarier både for et gitt prosjekt, og for virksomheter. Vi har blant annet bistått flere kommuner i dette arbeidet. WSP bistår også i strategiprosesser og ved utarbeidelse av strategidokumenter, og målhierarkier for prosjekter og virksomheter.

 

Kontakt:

Maren Foseid
Maren Foseid Avdelingsleder