• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Konseptvalgutredning (KVU)

En konseptvalgutredning (KVU) er viktig for å sikre at en velger det beste konseptet for å innfri behovet, enten det er snakk om et større statlig eller kommunalt investeringsprosjekt, eller et prosjekt i privat sektor. WSP kan anbefale det beste konseptet for ditt prosjekt gjennom konseptvalgutredninger.

 

Noe av det viktigste i en konseptvalgsutredning å er å kartlegge hvilke behov, mål og krav prosjektet har. Denne kartleggingen er viktig for å være sikker på at prosjektet innfrir faktiske og reelle behov.

Når kartleggingen er på plass, utvikles og vurderes ulike konsepter opp mot hverandre og målet er å identifisere det beste konseptet. Dette danner grunnlaget for prosjektets forprosjektfase (prosjekteringsfasen) og den videre prosjektgjennomføringen. En konseptvalgutredning stiller store krav til dokumentasjon slik at det er enkelt å redegjøre for valgene som er tatt senere i prosessen.

Konseptvalgutredninger i stat og kommune involverer ofte mange interessenter, og krever god forankring hos berørte offentlige etater. De etterfølges også av en kvalitetssikringsprosess (KS 1 eller KS 2) før konseptet tas videre. 

WSP tilbyr

Vi har bred erfaring fra arbeid med konseptvalgsutredninger (KVU) både i stat og kommune. Vi kan lede hele prosessen knyttet til konseptvalgsutredningen, eller vi kan bistå i enkeltstående deler som interessentanalyse, workshops og idédugnader, og dokumentasjon og rapportering.

 

Kontakt:

Maren Foseid
Maren Foseid Avdelingsleder